Αρχική

Κατάλογος Έργων


Αναζητήστε την πληροφορία που σας ενδιαφέρει ή εντοπίστε ένα έργο από τον πλήρη κατάλογο των έργων της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025, είτε αυτό εντάσσεται στις Οριζόντιες Παρεμβάσεις, είτε στους Στρατηγικούς Άξονες Παρέμβασης ή ανήκει σε συγκεκριμένο Τομέα της Οικονομίας. 

Οριζόντιες Παρεμβάσεις

Πολλά από τα έργα που περιλαμβάνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους είναι οριζόντια και επηρεάζουν τη λειτουργία όλων των τομέων με συγκεκριμένους και σημαντικούς τρόπους. Κάποια από τα οριζόντια έργα αποτελούν Καταλύτες Υλοποίησης, καθώς η υλοποίησή τους αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση και όλων των υπoλοίπων, ενώ άλλα αφορούν την Ψηφιακή Καινοτομία και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Πόλεων.

Οριζόντια ψηφιακά έργα μετασχηματισμού της Δημόσιας Διοίκησης

Συνθετικά Στοιχεία Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Στρατηγικοί Άξονες Παρέμβασης

Οι βασικές παρεμβάσεις του Ψηφιακού Μετασχηματισμού ενσωματώνουν μία σειρά δράσεων και έργων που οργανώνονται σε διακριτούς στρατηγικούς άξονες. Η συγκεκριμένη διάκριση κρίθηκε σκόπιμη με βάση τη φύση και το αντικείμενο των παρεμβάσεων, έτσι ώστε να αποτυπωθεί ευκρινώς ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί το σχέδιο δράσης για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό. Iδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των αναδυόμενων τεχνολογιών για την ανάπτυξη προηγμένων λύσεων που θα υποστηρίξουν την υλοποίηση των στόχων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Αξιοποίηση Προηγμένων Τεχνολογιών

Τομείς Οικονομίας

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιδρά στην άσκηση όλων των τομέων δημόσιας πολιτικής (Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη, Οικονομία κ.ά.) συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μέσω στοχευμένων δράσεων σε συγκεκριμένους άξονες παρέμβασης. Για κάθε τομέα άσκησης πολιτικής αναγνωρίζονται Τομεακά Έργα της Δημόσιας Διοίκησης με σκοπό την ψηφιακή εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων.