1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Διαμεσολαβητής Περιεχομένου

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

O Διαμεσολαβητής Περιεχομένου (Content Mediator) είναι είναι μια αρχιτεκτονική αφαίρεση (architectural abstraction) και μπορεί να υλοποιηθεί είτε μέσω ανοιχτών προτύπων (open standards) ανταλλαγής δεδομένων ή ως ένα πραγματικό πληροφοριακό σύστημα, υποστηριζόμενο από ένα επίπεδο επιχειρησιακής λογικής (π.χ. σε μορφή κανόνων ή διαδικασιών). Η ανταλλαγή δεδομένων μέσω του Διαμεσολαβητή Περιεχομένου επιτρέπει στους οργανισμούς να ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσω μιας αρθρωτής λύσης, η οποία είναι εύκολη στη χρήση και ασφαλής. Αποτελεί ένα τυποποιημένο, συνεκτικό, συνεργατικό, διαλειτουργικό και ασφαλές επίπεδο ανταλλαγής δεδομένων που παρέχει στους φορείς της δημόσιας διοίκησης την ευκαιρία να αναπτύξουν υπηρεσίες που απευθύνονται σε πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιους υπαλλήλους. Η δημιουργία οντοτήτων που συνδυάζουν πολλές διαφορετικές υπηρεσίες και πηγές δεδομένων είναι εύκολη και οικονομικά αποδοτική. Ο Διαμεσολαβητής Περιεχομένου βελτιώνει την ποιότητα των υφιστάμενων υπηρεσιών, ενεργοποιεί νέους τύπους καινοτόμων υπηρεσιών, εξοικονομεί κόστη σε υποδομές, αρχειοθέτηση, κ.ά., ενισχύει την ασφάλεια δεδομένων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, υποστηρίζει εύκολη πρόσβαση δεδομένων μέσω διεπαφών - μετά τη σύνδεση όλων των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες, και εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων που ανταλλάσσουν δεδομένα. Για την υποστήριξη και τη διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων, ο Διαμεσολαβητής Περιεχομένου υλοποιεί μια σειρά από κοινά χαρακτηριστικά όπως είναι η διαχείριση διευθύνσεων (φορέων), η δρομολόγηση μηνυμάτων, η διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης, η πιστοποίηση σε επίπεδο οργανισμού, η πιστοποίηση σε επιπέδο μητρώου και πληροφοριακού συστήματος, η κρυπτογράφηση των δεδομένων, η χρονοσφραγίδα, η ψηφιακή υπογραφή μηνυμάτων, κ.ά. Αυτή η υλοποίηση αποτελεί βασική συνιστώσα ψηφιακών υποδομών στην Ελλάδα και επιτρέπει τη μετάβαση από τη διαλειτουργικότητα μεταξύ δύο φορέων στην ενημέρωση των αντίστοιχων Μητρώων ύστερα από κάθε αλλαγή στα δεδομένα των πολιτών/ επιχειρήσεων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ