Αρχική / Στρατηγικοί Άξονες Παρέμβασης /

Ψηφιακός Mετασχηματισμός Eπιχειρήσεων


Οι ψηφιακές τεχνολογίες αλλάζουν ριζικά το σύνολο των κλάδων της οικονομίας. Η εφαρμογή και η υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών καθώς και η αξιοποίηση των ψηφιακών δεξιοτήτων δεν αποτελούν πλέον μία προαιρετική δράση για τις επιχειρήσεις αλλά βασικό παράγοντα επιβίωσης.

6
Έργα συνολικά
3
Έργα
σε εξέλιξη

Προκλήσεις

Τόσο στο Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας & Κοινωνίας - DESI όσο και στο δείκτη Digital Transformation Scorecard, η Ελλάδα υπολείπεται των Ευρωπαίων εταίρων της, στους περισσότερους τομείς που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση και την ψηφιακή εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού, ενώ είναι σχετικά ψηλά στους επί μέρους δείκτες που αφορούν τις επιχειρήσεις. 
Η σταδιακή αύξηση της ψηφιακής τους ωριμότητας και η μείωση της απόστασης τους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο και ενδεχόμενα υποδηλώνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.
Η διαδικτυακή παρουσία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προοδευτικά βελτιώνεται αξιοποιώντας τις δυνατότητες ανάπτυξης εφαρμογών σε φορητές συσκευές ενώ βελτιώνεται και η ασφάλεια διαδικτυακών τόπων και συστημάτων.
Στο κομμάτι των υποδομών οι επιχειρήσεις μεταφέρουν μέρος των πληροφοριακών τους υποδομών σε υπηρεσίες νέφους υπολογιστών και αυξάνεται η προτίμηση σε μοντέλα λειτουργίας επιχειρησιακών πληροφοριακών συστημάτων που παρέχονται ως υπηρεσία.
Στο επίπεδο εξυπηρέτησης σημειώνεται πρόοδος σε τομείς όπως η ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών, η διεκπεραίωση συναλλαγών και η υποστήριξη πελατών μέσω διαδικτύου. Αναμένεται να ενισχυθεί η ηλεκτρονική τραπεζική καθώς και η χρήση πλαστικού χρήματος.

Όσον αφορά τις δράσεις αυτοματοποίησης παραγωγής, χρήσης τεχνολογιών Βιομηχανίας 4.0 (π.χ Big data analytics, Ιnternet of Τhings - IoT, Simulation and modelling, Cybersecurity, προγνωστική συντήρηση κ.λπ.), παρατηρείται ότι οι μεγαλύτερες βιομηχανικές επιχειρήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει σοβαρές επενδύσεις ενώ οι ΜΜΕ, ανεξαρτήτως τομέα φαίνεται να υστερούν και έχουν ανάγκη εξειδικευμένης υποστήριξης.

12

βασικοί στόχοι παρεμβάσεων

Η εθνική στρατηγική για τις επιχειρήσεις εστιάζει στους ακόλουθους στόχους έτσι ώστε να προωθηθεί ένα σύνολο οριζόντιων παρεμβάσεων για τη δημιουργία ευνοϊκού ψηφιακού περιβάλλοντος και αντίστοιχου νομοθετικού πλαισίου, εντός του οποίου οι ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορούν να επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό αλλά και να αξιολογηθούν στο βαθμό που το έχουν επιτύχει.

 • Ψηφιοποίηση του συνόλου των δημοσίων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις
 • Ενίσχυση συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών σε σχέση με τον εξαγωγικό προσανατολισμό των επιχειρήσεων
 • Διάδοση βέλτιστων πρακτικών για την ενίσχυση της διαδικτυακής παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων
 • Δημιουργία νέων οικοσυστημάτων και επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας
 • Αξιοποίηση των δεδομένων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, επιχειρηματικών μοντέλων και αγορών
 • Ψηφιακή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού του ιδιωτικού τομέα
 • Ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας μέσω του προγράμματος KEΠ – Plus
 • Ανάπτυξη συστήματος αποτίμησης της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων και τεκμηρίωσης του σχεδιασμού των κρατικών ενισχύσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους (Digitometer)
 • Προηγμένα και ολοκληρωμένα συστήματα παραγωγής, αυτοματισμού και ρομποτικής
 • Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών/ συστημάτων για την υποστήριξη των νεοφυών (start- up) ή εδραιωμένων επιχειρήσεων (scale-up)
 • Αξιοποίηση εργαλείων πληροφορικής για τη λήψη αποφάσεων (evidence based policy) στο δημόσιο

Έργα