Αρχική / Στρατηγικοί άξονες παρέμβασης /

Ψηφιακές Ικανότητες και Δεξιότητες


Κανείς δεν μένει πίσω στην ψηφιακή εποχή! Η ανάπτυξη των κατάλληλων ψηφιακών δεξιοτήτων από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι και παίζει καθοριστικό ρόλο για την ευημερία της κοινωνίας καθώς και την αδιάλειπτη λειτουργία κράτους και οικονομίας. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαμορφώνει και υλοποιεί συνεκτική στρατηγική και προωθεί σημαντικές παρεμβάσεις για την απόκτηση και ενίσχυση των βασικών, ενδιάμεσων και προχωρημένων ψηφιακών δεξιοτήτων όλων των πολιτών.

Περισσότερες πληροφορίες
18
Έργα συνολικά
17
Έργα
σε εξέλιξη

Προκλήσεις

Η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στο σύνολο της κοινωνίας αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για να μπορούν οι άνθρωποι να αναζητούν πληροφορίες και δεδομένα, να δημιουργούν και να μοιράζονται ψηφιακό περιεχόμενο, να επικοινωνούν, να λύνουν προβλήματα και να συνεργάζονται σε ένα ψηφιακό περιβάλλον για μια πιο αποτελεσματική και δημιουργικότερη στάση στη ζωή, τη μάθηση, την εργασία και τις κοινωνικές τους δραστηριότητες.
Η μείωση της ανεργίας, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η τόνωση της οικονομίας μέσω της ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων συνιστούν βασικό ζητούμενο της αγοράς εργασίας.

Η εναρμόνιση και συνεχής προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και της μαθησιακής διαδικασίας με βάση τις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις που αναδεικνύουν νέες απαιτήσεις σε δεξιότητες και ικανότητες.

Η έγκαιρη και στοχευμένη αξιοποίηση των ευκαιριών της «Διά Βίου Μάθησης» για την συνεχή απόκτηση νέων δεξιοτήτων, ώστε οι πολίτες να μπορούν να ανταποκριθούν παρόλες τις συνεχόμενα μεταβαλλόμενες καταστάσεις στην προσωπική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους ζωή.

Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στη Δημόσια Διοίκηση, με στόχο την συνεχή ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημόσιου Τομέα, παρέχοντας έτσι ολοένα και καλύτερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η ανάπτυξη ενός συνόλου απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων από τους πολίτες, που θα τους επιτρέψουν να χρησιμοποιούν τις προσφερόμενες από το Δημόσιο Τομέα ηλεκτρονικές υπηρεσίες σήμερα αλλά και στο μέλλον.

Η υλοποίηση πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας που παρατηρείται μεταξύ των δεξιοτήτων τις οποίες έχει ανάγκη η αγορά εργασίας και των δεξιοτήτων που προσφέρει η επίσημη εκπαίδευση των πολιτών.

Η προώθηση συνεργασιών μεταξύ του Δημοσίου Τομέα, της αγοράς εκπαίδευσης και των εταιρικών πρωτοβουλιών σχετικά με την παροχή βασικών μέσων και πόρων για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, προκειμένου η χώρα μας να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στη νέα ψηφιακή εποχή.

Στόχος #1

Ψηφιακή Επένδυση στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Χώρας

 • Ανάπτυξη Πλαισίου Αναφοράς και Κατηγοριοποίηση - Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
 • Συμβολή στην Αναβάθμιση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων των Δημοσίων Υπαλλήλων και των υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Συμβολή στην Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών, εκπαιδευτικών στις αντίστοιχες εκπαιδευτικές βαθμίδες.
 • Ψηφιακές δεξιότητες για την Επιχειρηματικότητα και την Καινοτομία.
 • Βασικές και προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες.
 • Ψηφιακή πολιτειότητα.
 • Σύσταση οργανικής μονάδας με τίτλο «Εθνικό Κέντρο Ανάπτυξης  Ψηφιακών Δεξιοτήτων - Ε.Κ.Α.Ψ.Δ.» στο πλαίσιο του οργανογράμματος και της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Στόχος #2

Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών

 • Συγκέντρωση, σε ένα σημείο εισόδου, προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για την απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων από το σύνολο του πληθυσμού, σε βασικό, ενδιάμεσο αλλά και προχωρημένο επίπεδο.
 • Στρατηγικός σχεδιασμός βάσει βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών και ευρέως χρησιμοποιούμενων εκπαιδευτικών μοντέλων και προτύπων.
 • Μηχανισμός αυτοδιάγνωσης αναγκών για προσδιορισμό του ατομικού επιπέδου ψηφιακής δεξιότητας και καθορισμός εξατομικευμένου μαθησιακού μονοπατιού.

 • Παροχή ενιαίου ομογενοποιημένου μηχανισμού πιστοποίησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε ψηφιακές δεξιότητες σε εθνικό επίπεδο.
 • Παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ηλεκτρονικά (μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης) αλλά και διά ζώσης.

 • «Πλατφόρμα συνεργασίας»: Κεντρικός κόμβος συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής ψηφιακής εκπαίδευσης.


Στόχος #3

Εθνική συμμαχία για τις ψηφιακές δεξιότητες και την απασχόληση

 • Διάδοση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις ψηφιακές δεξιότητες στην Ελλάδα, τη συνεργασία των μελών της για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας αναφορικά με την αναγκαιότητα απόκτησης και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων.
 • Δημιουργία δράσεων ενίσχυσης των ψηφιακών δεξιοτήτων και αντιμετώπισης του ψηφιακού χάσματος σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
 • Σχέδιο δράσης με άξονες την εκπαίδευση των άνεργων, upskilling και reskilling  του εργατικού δυναμικού, την απόκτηση και αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών και εκπαιδευτικών, και την ενεργοποίηση νέων για επαγγελματική ενασχόληση σχετικά με ΤΠΕ.

Έργα

Παρατηρητήριο Ψηφιακών ικανοτήτων

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Δράσεις δικτύωσης, ευαισθητοποίησης, επικοινωνίας, ενημέρωσης και ανάδειξης καλών πρακτικών και δημιουργία κόμβου αριστείας

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Συμβολή στην ενσωμάτωση προγραμμάτων ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων στα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων της επικράτειας

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Συμβολή στην ενσωμάτωση προγραμμάτων ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δημιουργία τεχνολογικών εργαστηρίων για την ανάπτυξη της ψηφιακής πολιτειότητας των μαθητών

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων στον τομέα της Παιδείας

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Αναβάθμιση των Ψηφιακών Ικανοτήτων των Δημοσίων Υπαλλήλων και των υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Εκπαιδευτικές δράσεις με στόχο την Κυβερνοασφάλεια

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων των πολιτών που απασχολούνται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας αλλά και σε όλες τις ΜΜΕ με σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και ασύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη προηγμένων ικανοτήτων σε πολίτες ενδιάμεσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας - Εκπαιδευτικές δράσεις για την αξιοποίηση της στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων σε γυναίκες

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Λειτουργία Πρότυπων Ψηφιακών Κέντρων σε όλη την Επικράτεια

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων στον ευρύ πληθυσμό με δυνατότητα πιστοποίησης

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων και δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την ανάπτυξη των Ψηφιακών Ικανοτήτων

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Κατάρτιση Εθνικού Μητρώου Παρόχων Ψηφιακών Ικανοτήτων

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη Εθνικού Πλαισίου Ψηφιακών Ικανοτήτων και Συστήματος Πιστοποίησης

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Επιχειρησιακή Ανάπτυξη της Διεύθυνσης Ψηφιακών Ικανοτήτων / Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου των δράσεων της Διεύθυνσης

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων σε στρατεύσιμους

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη