1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ανάπτυξη προηγμένων ικανοτήτων σε πολίτες ενδιάμεσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας - Εκπαιδευτικές δράσεις για την αξιοποίηση της στρατηγικής για την Τεχνητή Νοημοσύνη

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

H πρωτοβουλία περιλαμβάνει την εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με ομάδα-στόχο πολίτες, επιχειρηματίες, ερευνητές, δημόσιους λειτουργούς κα. με μεσαίο ή υψηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων, οι οποίοι επιθυμούν την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, με σκοπό την αξιοποίηση των εργαλείων της ΤΝ για την προαγωγή δραστηριοτήτων στο πλαίσιο ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας και της συλλογικής ευημερίας. Η πρωτοβουλία αφορά σε δράσεις, όπως:
Η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση σχετικά με τις νέες τεχνολογίες. Σε εναρμόνιση με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε για μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση ανάπτυξης συστημάτων ΤΝ με προστασία της ανθρώπινης αυτονομίας, με σεβασμό στην ιδιωτικότητα, στην προστασία προσωπικών δεδομένων, στην ελεύθερη έκφραση, στην ελεύθερη ροή δεδομένων και στον ελεύθερο ανταγωνισμό, η πρωτοβουλία πρόκειται να σχεδιάσει δράσεις για την μετατροπή των παραπάνω δεοντολογικών αρχών σε ένα ενδεικτικό «πρόγραμμα σπουδών», με σκοπό τη συμβολή στην καλλιέργεια ενός οικοσυστήματος εμπιστοσύνης για την ΤΝ.
Η στοχευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση των διαφόρων ομάδων χρηστών για τη διάχυση τεχνογνωσίας στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, σε στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων (λ.χ. επαγγελματίες στους κλάδους του τουρισμού, της μεταποίησης, του λιανεμπορίου κα. στους οποίους η υιοθέτηση λύσεων ΤΝ θα έχει ευεργετικό αντίκτυπο) και σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης. Ενδεικτικά αναφέρεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων σε τεχνολογίες και εφαρμογές συνδυαστικής, εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, όπως και η δημιουργία και λειτουργία εθνικού ψηφιακού διαδραστικού κέντρου και δορυφορικών συνδεδεμένων κέντρων στην επικράτεια.
Η αξιοποίηση εργαλείων μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης για τον σχεδιασμό προσωποποιημένων προγραμμάτων κατάρτισης, με βάση την αρχή της διαφοροποιημένης μάθησης, σύμφωνα με την οποία ο καταρτιζόμενος υλοποιεί τις μαθησιακές προτεραιότητές του, ανάλογα με τις ανάγκες του και το αντίστοιχο Εθνικό Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων. Η συνδιαμόρφωση από τον εκπαιδευόμενο του περιεχομένου της κατάρτισης συνιστά μορφή ευελιξίας, συμμετοχικότητας και επαύξησης της ψηφιακής πολιτειότητας.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ