Όροι Χρήσης


Η πλοήγηση – φυλλομέτρηση της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού που είναι αναρτημένη στο όνομα χώρου “digitalstrategy.gov.gr” (εφεξής η «Πλατφόρμα»), υπόκειται στους παρακάτω όρους χρήσης:

 1. Η Πλατφόρμα περιέχει δεδομένα και περιεχόμενο που ανήκουν ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 2. Η πλοήγηση στην Πλατφόρμα προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον χρήστη των παρόντων όρων χρήσης, όπως περιλαμβάνονται στο παρόν κείμενο.
 3. Η πλοήγηση του χρήστη στην Πλατφόρμα, πρέπει να πραγματοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο. 
 4. Ο χρήστης της Πλατφόρμας οφείλει κατά την αλληλεπίδρασή του με αυτήν να απέχει από κάθε ενέργεια κακόβουλης χρήσης των λογισμικών και των συστημάτων της, από κάθε απόπειρα μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε σύστημα ή υποσύστημα του λογισμικού. 
 5. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, για να εξασφαλίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ακρίβεια των πληροφοριών που αναρτώνται στην Πλατφόρμα και το συνεχές και απρόσκοπτο της λειτουργίας της, χωρίς να μπορεί να εγγυηθεί την απόλυτη πληρότητα, ορθότητα ή συνέχεια της λειτουργίας της δομής. Αλλαγές στο περιεχόμενο των αναρτημένων πληροφοριών και δεδομένων των βασικών ιστοσελίδων υποδοχής ή σε ειδικότερες υπηρεσίες του λογισμικού της Πλατφόρμας, μπορούν να λαμβάνουν χώρα ανά πάσα στιγμή, χωρίς κάποια ενεργητική ενημέρωση των χρηστών. 
 6. Συνιστάται οι χρήστες να λαμβάνουν κάθε μέτρο προστασίας της ακεραιότητας και ασφάλειας των πληροφοριακών τους συστημάτων, υλισμικού και λογισμικού, έτσι ώστε να προστατεύονται επαρκώς τα δεδομένα πρόσβασης και τα δεδομένα χρήσης της Πλατφόρμας, που αποθηκεύονται στα τοπικά μέσα αποθήκευσης των συσκευών των χρηστών, φορητών ή μη. Τυχόν αστοχία των συστημάτων των χρηστών ή διαρροή δεδομένων σύνδεσης ή χρήσης ένεκα παρείσφρησης κακόβουλου λογισμικού στο λειτουργικό σύστημα του χρήστη, δεν απαλλάσσει τον τελευταίο από τις υποχρεώσεις του κατά τους παρόντες όρους, δεν συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας ή εξαιρετική συνθήκη, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε ευθύνη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη ζημία που τυχόν υποστεί ο χρήστης.
 7. Οι χρήστες οφείλουν να έχουν εγκατεστημένο το πιο πρόσφατο λειτουργικό σύστημα και λογισμικό περιήγησης, για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής διαλειτουργικότητας των λογισμικών της Πλατφόρμας. Τα λογισμικά της Πλατφόρμας είναι δομημένα και σχεδιασμένα ώστε να αλληλεπιδρούν με κάθε φυλλομετρητή (browser) και λειτουργικό σύστημα. Τεχνικοί περιορισμοί δεν αποκλείονται. Η παρούσα παράγραφος δεν επέχει θέση εγγύησης διαλειτουργικότητας, καθώς αυτή εξαρτάται από το λογισμικό του κάθε χρήστη. 
 8. Στην Πλατφόρμα δύναται να αναρτώνται υπερσύνδεσμοι σε άλλους εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους. Οι υπερσύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο προς διευκόλυνση των χρηστών και όχι ως κατάλογος ιστοχώρων, των οποίων το περιεχόμενο έχει αναρτήσει, εγκρίνει ή υιοθετήσει με οποιονδήποτε τρόπο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  
 9. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της Πλατφόρμας και των υπηρεσιών αυτής από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από αστοχίες ή παραλείψεις σε αυτή, ανεξαρτήτως αιτίας όπως ενδεικτικά αστοχίες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή ποιότητας σύνδεσης στο διαδίκτυο, που βρίσκονται στη σφαίρα επιρροής του χρήστη ή του τρίτου παρόχου τηλεπικοινωνιακών 
 10. Σε περίπτωση που χρήστης προβεί σε κακόβουλη ενέργεια ή κακή χρήση των λογισμικών και τυχόν υπηρεσιών της Πλατφόρμας, κατά παράβαση των παρόντων όρων ή/και της κείμενης νομοθεσίας, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δικαιούται, πέρα από τις ενέργειες για τη διασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων του και τη διαβίβαση φακέλου στις αρμόδιες αρχές προς διερεύνηση διάπραξης τυχόν ποινικών αδικημάτων και τυχόν διοικητικών παραβάσεων, να λαμβάνει ως προσωρινό μέτρο προστασίας της Πλατφόρμας την απενεργοποίηση της πρόσβασης στον χρήστη που επέδειξε την ανωτέρω μη σύννομη συμπεριφορά. Άρση του περιορισμού αυτού ή αντιρρήσεις, θα εξετάζονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. 
 11. Σε περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας που επηρεάζει τη λειτουργία της Πλατφόρμας, όπως αυτά προσδιορίζονται από τη νομοθεσία και τη νομολογία, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δικαιούται κατά απόλυτη και αποκλειστική διακριτική ευχέρεια να αναστείλει τη λειτουργία της Πλατφόρμας και τυχόν υπηρεσιών αυτής, για όσο χρόνο διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας, χωρίς να υπέχει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών και χωρίς να έχει υποχρέωση τήρησης διαδικασίας προηγούμενης ειδοποίησης των χρηστών προς τούτο. 
 12. Οι παρόντες όροι χρήσης, θεωρείται ότι γίνονται πλήρως αποδεκτές άμα τη πλοήγηση – φυλλομέτρηση της Πλατφόρμας από τον χρήστη. Μερική ή με επιφύλαξη αποδοχή τους, δεν χωρεί. Τυχόν άρνηση αποδοχής όρων χρήσης συνεπάγεται την υποχρέωση των χρηστών να παύσουν κάθε χρήση της Πλατφόρμας (φυλλομέτρηση – πλοήγηση).
 13. Για κάθε υπηρεσία δύναται να αναρτάται οδηγός χρήσης με περιγραφή της εφαρμογής και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. Οι οδηγίες χρήσης δεν αποτελούν παράρτημα των παρόντων και αφορούν καθαρά στον τρόπο χρήσης του συστήματος. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα μεριμνά ώστε το ταχύτερο δυνατό, να τροποποιούνται οι παρόντες, ώστε να εναρμονίζονται με κάθε νέο χαρακτηριστικό – λειτουργικότητα της Πλατφόρμας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο.
 14. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης εν μέρει ή εν συνόλω, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια. Κάθε νέο κωδικοποιημένο και τροποποιημένο κείμενο θα ισχύει αμέσως με την ανάρτησή του, χωρίς άλλη προϋπόθεση ή τήρηση προθεσμίας ή ειδικής διαδικασίας.
 15. Σε περίπτωση που κάποια διάταξη ή διατάξεις των παρόντων κριθούν άκυρες, τότε η ακυρότητα αυτή ισχύει μόνο για τις διατάξεις αυτές και δεν συμπαρασύρει το σύνολο των διατάξεων.
 16. Για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει από την εφαρμογή των όρων και της χρήσης της πύλης, αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.