Αρχική / Οριζόντιες Παρεμβάσεις

Κυβερνοασφάλεια


Βασικό προαπαιτούμενο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας συνιστά η διαφύλαξη ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας των ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών. Η προαγωγή της κυβερνοασφάλειας των συστημάτων δικτύων και υπηρεσιών αποτελεί μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την εμπέδωση εμπιστοσύνης στους χρήστες των ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών στις νέες τεχνολογίες, με σημαντικό όφελος για το συνολικό επίπεδο της «ψηφιακής» ανάπτυξης και της συνολικής κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας.

Περισσότερες πληροφορίες
19
Έργα συνολικά
7
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Εκπόνηση Cybersecurity Investment Toolkit

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Εκπόνηση Cybersecurity R&D Agenda

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Διενέργεια ελέγχων – επιθεωρήσεων στις κρίσιμες υποδομές της χώρας

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Σχεδιασμός και θεσμοθέτηση πλαισίου ελέγχων – επιθεωρήσεων στις κρίσιμες υποδομές της χώρας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανάπτυξη και τήρηση Μητρώου-αποθετηρίου (Asset Registry) δικτύων, υλικού, συσκευών, συστημάτων και πληροφοριακών αγαθών των κρίσιμων υποδομών της χώρας

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Έλεγχος τρωτότητας (Penetration Testing) των ιστοτόπων και των δικτύων των Κυβερνητικών Οργανισμών και των κρίσιμων υποδομών της χώρας

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Εγκαθίδρυση πλατφορμας και εργαλείων για πραγματοποίηση vulnerability Assessment & pen testing

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εγκαθίδρυση συστήματος παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της διαθεσιμότητας των ιστοτόπων των Κυβερνητικών Οργανισμών και των κρίσιμων υποδομών της χώρας

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Λειτουργία πλατφόρμας αξιολόγησης ασφάλειας των κρίσιμων υποδομών της χώρας και εποπτική παρακολούθηση του Ελληνικού Κυβερνοχώρου

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Λειτουργία πλατφόρμας προστασίας ιστοτόπων έναντι κυβερνοεπιθέσεων

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (σεμιναρίων, workshops και ημερίδων) σχετικά με κυβερνοασφάλεια

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εγκαθίδρυση πλατφόρμας διαμοιρασμού πληροφοριών που σχετίζονται με απειλές και περιστατικά κυβερνοασφάλειας

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Εκπόνηση Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση κρίσεων στον κυβερνοχώρο

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Δράσεις υποστήριξης για την αναβάθμιση των συστημάτων και των δυνατοτήτων ασφάλειας κρίσιμων υποδομών

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Διαμόρφωση και εφαρμογή Οδηγού Αξιολόγησης επιπέδου ωριμότητας φορέων

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εκπόνηση μελέτης αποτίμησης επικινδυνότητας σε εθνικό επίπεδο

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανάπτυξη εγχειριδίου- οδηγού (handbook) καλών πρακτικών κυβερνοασφάλειας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος -πλαισίου διαχείρισης κυβερνοασφάλειας

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας και εκπόνηση σχεδίου δράσης

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο