Αρχική / Οριζόντιες Παρεμβάσεις

Κυβερνοασφάλεια


Βασικό προαπαιτούμενο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας συνιστά η διαφύλαξη ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας των ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών. Η προαγωγή της κυβερνοασφάλειας των συστημάτων δικτύων και υπηρεσιών αποτελεί μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την εμπέδωση εμπιστοσύνης στους χρήστες των ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών στις νέες τεχνολογίες, με σημαντικό όφελος για το συνολικό επίπεδο της «ψηφιακής» ανάπτυξης και της συνολικής κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας.

Περισσότερες πληροφορίες
19
Έργα συνολικά
9
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Εκπόνηση Cybersecurity Investment Toolkit

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Εκπόνηση Cybersecurity R&D Agenda

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Διενέργεια ελέγχων – επιθεωρήσεων στις κρίσιμες υποδομές της χώρας

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Σχεδιασμός και θεσμοθέτηση πλαισίου ελέγχων – επιθεωρήσεων στις κρίσιμες υποδομές της χώρας

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη και τήρηση Μητρώου-αποθετηρίου (Asset Registry) δικτύων, υλικού, συσκευών, συστημάτων και πληροφοριακών αγαθών των κρίσιμων υποδομών της χώρας

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Έλεγχος τρωτότητας (Penetration Testing) των ιστοτόπων και των δικτύων των Κυβερνητικών Οργανισμών και των κρίσιμων υποδομών της χώρας

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Εγκαθίδρυση πλατφορμας και εργαλείων για πραγματοποίηση vulnerability Assessment & pen testing

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Εγκαθίδρυση συστήματος παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της διαθεσιμότητας των ιστοτόπων των Κυβερνητικών Οργανισμών και των κρίσιμων υποδομών της χώρας

βραχυπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Λειτουργία πλατφόρμας αξιολόγησης ασφάλειας των κρίσιμων υποδομών της χώρας και εποπτική παρακολούθηση του Ελληνικού Κυβερνοχώρου

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Λειτουργία πλατφόρμας προστασίας ιστοτόπων έναντι κυβερνοεπιθέσεων

βραχυπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (σεμιναρίων, workshops και ημερίδων) σχετικά με κυβερνοασφάλεια

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Εγκαθίδρυση πλατφόρμας διαμοιρασμού πληροφοριών που σχετίζονται με απειλές και περιστατικά κυβερνοασφάλειας

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Εκπόνηση Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση κρίσεων στον κυβερνοχώρο

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Δράσεις υποστήριξης για την αναβάθμιση των συστημάτων και των δυνατοτήτων ασφάλειας κρίσιμων υποδομών

βραχυπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Διαμόρφωση και εφαρμογή Οδηγού Αξιολόγησης επιπέδου ωριμότητας φορέων

βραχυπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Εκπόνηση μελέτης αποτίμησης επικινδυνότητας σε εθνικό επίπεδο

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη εγχειριδίου- οδηγού (handbook) καλών πρακτικών κυβερνοασφάλειας

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος -πλαισίου διαχείρισης κυβερνοασφάλειας

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας και εκπόνηση σχεδίου δράσης

βραχυπρόθεσμο

ολοκληρωμένο