Αρχική / Ψηφιακές Υποδομές / 

Κυβερνοασφάλεια


Βασικό προαπαιτούμενο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας συνιστά η διαφύλαξη ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας των ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών. Η προαγωγή της κυβερνοασφάλειας των συστημάτων δικτύων και υπηρεσιών αποτελεί μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για την εμπέδωση εμπιστοσύνης στους χρήστες των ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών στις νέες τεχνολογίες, με σημαντικό όφελος για το συνολικό επίπεδο της «ψηφιακής» ανάπτυξης και της συνολικής κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας.

Περισσότερες πληροφορίες
18
Έργα συνολικά
9
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας και εκπόνηση σχεδίου δράσης

βραχυπρόθεσμο

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος -πλαισίου διαχείρισης κυβερνοασφάλειας

βραχυπρόθεσμο

Ανάπτυξη εγχειριδίου- οδηγού (handbook) καλών πρακτικών κυβερνοασφάλειας

βραχυπρόθεσμο

Εκπόνηση μελέτης αποτίμησης επικινδυνότητας σε εθνικό επίπεδο

βραχυπρόθεσμο

Διαμόρφωση και εφαρμογή Οδηγού Αξιολόγησης επιπέδου ωριμότητας φορέων

βραχυπρόθεσμο

Δράσεις υποστήριξης για την αναβάθμιση των συστημάτων και των δυνατοτήτων ασφάλειας κρίσιμων υποδομών

βραχυπρόθεσμο

Εκπόνηση Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση κρίσεων στον κυβερνοχώρο

βραχυπρόθεσμο

Εγκαθίδρυση πλατφόρμας διαμοιρασμού πληροφοριών που σχετίζονται με απειλές και περιστατικά κυβερνοασφάλειας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (σεμιναρίων, workshops και ημερίδων) σχετικά με κυβερνοασφάλεια

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Λειτουργία πλατφόρμας προστασίας ιστοτόπων έναντι κυβερνοεπιθέσεων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Λειτουργία πλατφόρμας αξιολόγησης ασφάλειας των κρίσιμων υποδομών της χώρας και εποπτική παρακολούθηση του Ελληνικού Κυβερνοχώρου

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εγκαθίδρυση πλατφορμας και εργαλείων για πραγματοποίηση vulnerability Assessment & pen testing

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Έλεγχος τρωτότητας (Penetration Testing) των ιστοτόπων και των δικτύων των Κυβερνητικών Οργανισμών και των κρίσιμων υποδομών της χώρας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Σχεδιασμός και θεσμοθέτηση πλαισίου ελέγχων – επιθεωρήσεων στις κρίσιμες υποδομές της χώρας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Διενέργεια ελέγχων – επιθεωρήσεων στις κρίσιμες υποδομές της χώρας

μεσοπρόθεσμο

Εκπόνηση Cybersecurity R&D Agenda

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εκπόνηση Cybersecurity Investment Toolkit

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εγκαθίδρυση συστήματος παρακολούθησης της διαθεσιμότητας των ιστοτόπων των Κυβερνητικών Οργανισμών και των κρίσιμων υποδομών

βραχυπρόθεσμο