Αρχική / Συνθετικά στοιχεία ψηφιακού μετασχηματισμού /

Ανοικτή Επιστήμη


Η Ανοικτή Επιστήμη συγκροτεί το νέο πρότυπο για τη συνεργασία, υιοθέτηση και εφαρμογή καλών πρακτικών για την παραγωγή και διάθεση επιστημονικού έργου και αποτελεσμάτων της έρευνας, με άμεσο επιστημονικό, οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο.

Αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καλύτερη παραγωγή και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, τη συνεργατικότητα καθώς και τον εκδημοκρατισμό της γνώσης.

Συνδυάζει αρχές που χαρακτηρίζουν, μεταξύ άλλων, την ανοικτή πρόσβαση σε επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητικά δεδομένα (ανοιχτά δεδομένα, FAIR), λογισμικό έρευνας, καθώς και σε υποδομές και υπηρεσίες έρευνας.

Περισσότερες πληροφορίες
8
Έργα συνολικά
3
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα