Τομείς Οικονομίας


Οι Τομείς Οικονομίας εξειδικεύουν τις επιμέρους στρατηγικές του ψηφιακού μετασχηματισμού με κοινό σκοπό την ψηφιακή εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων. Στόχος των Τομεακών Έργων είναι η υποστήριξη της μετάβασης υφιστάμενων συστημάτων σε νέες υποδομές και σύγχρονες αρχιτεκτονικές υλοποίησης, αλλά και η υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στους επιμέρους τομείς της οικονομίας. Η Δημόσια Διοίκηση υλοποιεί ψηφιακά έργα που ενδυναμώνουν τη διαφάνεια, τη συμμετοχικότητα, την προσβασιμότητα, την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των πολιτών και των επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ύπαρξη μιας πανελλαδικής, σύγχρονης υποδομής επικοινωνιών και συνδεσιμότητας.

Περισσότερες πληροφορίες
Τομέας Οικονομικών

Στρατηγική κατεύθυνση είναι η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και η εδραίωση κλίματος εμπιστοσύνης στην αγορά με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών που θα επιτρέψουν μεταξύ άλλων την καλύτερη παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών, των φορολογικών υποχρεώσεων, της φορολογικής παραβατικότητας και του αθέμιτου ανταγωνισμού.

25 Έργα συνολικά


 • 17 σε εξέλιξη
Ανάπτυξη & Επενδύσεις

Η επιτάχυνση της μετάβασης στην ψηφιακή οικονομία αποτελεί έναν από τους κεντρικούς άξονες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά, δίνοντας έμφαση στην Ανάπτυξη του Εμπορίου, στην Προστασία του Καταναλωτή, στη Βιομηχανία, στις Επενδύσεις, στην Έρευνα, στην Τεχνολογική Ανάπτυξη και στην Επιχειρηματική και Βιομηχανική Καινοτομία.

17 Έργα συνολικά


 • 9 σε εξέλιξη
Εξωτερική Πολιτική

To Υπουργείο Εξωτερικών αποτελεί τον κεντρικό συντονιστή για τη διαμόρφωση μίας σύγχρονης και αποτελεσματικής εθνικής πολιτικής στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, την προώθηση των εξαγωγών και τη συνολική εξωστρεφή ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

5 Έργα συνολικά


 • 2 σε εξέλιξη
Παιδεία

Η στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της ψηφιακής εμπειρίας σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της Παιδείας, συμπεριλαμβανομένων της διοίκησης της εκπαίδευσης, της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και της διοικητικής οργάνωσης.

36 Έργα συνολικά


 • 24 σε εξέλιξη
Εργασία & Κοινωνικές Υποθέσεις

Η διευκόλυνση και η ενδυνάμωση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, η προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η σύνδεσή της με την απασχόληση αποτελούν στρατηγικούς στόχους για την αύξηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας.

37 Έργα συνολικά


 • 26 σε εξέλιξη
Υγεία & Αξιοπρεπής Διαβίωση

Η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία ακολουθεί τις διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία COVID-19, καλύπτοντας τις ανάγκες του ψηφιακού μετασχηματισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ).

29 Έργα συνολικά


 • 19 σε εξέλιξη
Περιβάλλον & Ενέργεια

Η Ελλάδα, μέσω της αναθεωρημένης εθνικής στρατηγικής για την ενέργεια και το κλίμα, θέτει σαφείς στόχους σε σχέση με την αξιοποίηση της τεχνολογίας για την μεγαλύτερη διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), την εξοικονόμηση ενέργειας και την ηλεκτροκίνηση, την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων και την κυκλική οικονομία, την προστασία των δασών και της βιοποικιλότητας και τον χωρικό σχεδιασμό.

25 Έργα συνολικά


 • 7 σε εξέλιξη
Πολιτισμός

Στον τομέα του Πολιτισμού, την υστέρηση της χώρας στη δημιουργία ψηφιακών εφαρμογών για αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία έρχεται να καλύψει η ανάπτυξη ψηφιακών μοντέλων πολιτιστικής παραγωγής και διανομής καθώς και καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες.

18 Έργα συνολικά


 • 10 σε εξέλιξη
Αθλητισμός

Στο τομέα του Αθλητισμού, θα υλοποιηθούν έργα ψηφιοποίησης υπηρεσιών καθώς και διασύνδεσης ψηφιακών μητρώων.

3 Έργα συνολικά


 • 2 σε εξέλιξη
Δικαιοσύνη

Τα ουσιαστικά στοιχεία του ψηφιακού μετασχηματισμού για τον τομέα της Δικαιοσύνης αφορούν στην ανάπτυξη, ενσωμάτωση και βελτίωση ψηφιακών εργαλείων σχετικά με την πρόσβαση και διαχείριση της νομικής πληροφορίας, τη λειτουργία των δικαστικών διαδικασιών και εν γένει τη βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος.

28 Έργα συνολικά


 • 19 σε εξέλιξη
Τομέας Εσωτερικών & Δημόσιας Διοίκησης

Οι δράσεις της Δημόσιας Διοίκησης διέπονται από δύο βασικές στρατηγικές κατευθύνσεις που αφορούν την καταγραφή, απλούστευση και ομογενοποίηση των διαδικασιών και την αξιοποίηση τεχνολογικών καινοτομιών με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

11 Έργα συνολικά


 • 8 σε εξέλιξη
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Πόλεων & Κοινοτήτων

Σημαντική προτεραιότητα της νέας ψηφιακής στρατηγικής είναι ο μετασχηματισμός των πόλεων και των κοινοτήτων σε έξυπνες και βιώσιμες αστικές και αγροτικές περιοχές, στις οποίες οι πολίτες θα απολαμβάνουν να ζουν και να εργάζονται. 

3 Έργα συνολικά


 • 1 σε εξέλιξη
Μεταφορές & Υποδομές

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των Μεταφορών, αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη συνολική ανάπτυξη της Ελλάδας και την ανάδειξη των ανταγωνιστικών της πλεονεκτημάτων.

23 Έργα συνολικά


 • 12 σε εξέλιξη
Ναυτιλία & Νησιώτικη Πολιτική

Προτεραιότητα αποτελεί η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ενίσχυση της «γαλάζιας οικονομίας» και την τόνωση του ενδιαφέροντος της ναυτιλιακής κοινότητας σε μια χώρα με ναυτική παράδοση.

11 Έργα συνολικά


 • 4 σε εξέλιξη
Αγροτική Ανάπτυξη & Τρόφιμα

Η ψηφιακή στρατηγική για τον αγροδιατροφικό τομέα προσβλέπει στην αξιοποίηση του δυναμικού των ψηφιακών τεχνολογιών στους τρεις βασικούς άξονες: Γεωργία, Κτηνοτροφία, Αλιεία.

23 Έργα συνολικά


 • 12 σε εξέλιξη
Τουρισμός

Στον τομέα του τουρισμού στόχευση αποτελεί η προώθηση του τουριστικού προϊόντος μέσω της βελτίωσης της εμπειρίας του επισκέπτη, αξιοποιώντας το περιεχόμενο που αφορά τον πολιτιστικό και φυσικό πλούτο της χώρας.

13 Έργα συνολικά


 • 11 σε εξέλιξη
Μετανάστευση & Άσυλο

Η ελληνική πολιτεία εφαρμόζει μία ενιαία στρατηγική με συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες με στόχο να διαχειριστεί άμεσα και αποτελεσματικά μεγάλο όγκο μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, στο πλαίσιο ενός κράτους δικαίου εφαρμόζοντας διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες.

7 Έργα συνολικά


 • 7 σε εξέλιξη