Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Ναυτιλία & Νησιώτικη Πολιτική


Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) καλείται να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στο χώρο της Εμπορικής Ναυτιλίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με την ολοένα αυξανόμενη αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την έρευνα και διάσωση, την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά και την εποπτεία και επιβολή του νόμου. Προτεραιότητα αποτελεί η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ενίσχυση της «γαλάζιας οικονομίας» και την τόνωση του ενδιαφέροντος της ναυτιλιακής κοινότητας σε μια χώρα με ναυτική παράδοση.

Περισσότερες πληροφορίες
11
Έργα συνολικά
2
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Υλοποίηση Εφεδρικού Κέντρου Δεδομένων (Disaster Recovery DataCenter) για Αδιάλειπτη Λειτουργία Εφαρμογών και Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΝΑΝΠ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Καταγραφή, συγκέντρωση και ψηφιακή αξιοποίηση αρχειακού υλικού των λιμένων και λιμεναρχείων της χώρας. Δημιουργία εκθεσιακού χώρου / Μουσείο για την ιστορία της ναυτιλίας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Μεταφορικό Ισοδύναμο (ΜΙ)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος υποστήριξης των Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη συστήματος για την εκμετάλλευση Λιμένων

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Αναβάθμιση συστήματος παροχής υπηρεσιών θαλάσσιου τουρισμού και σκαφών αναψυχής

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Πληροφοριακό Σύστημα Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Αναβάθμιση Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Αλιείας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Σύστημα υποστήριξης της ναυτικής σταδιοδρομίας - Marine Career Information System (MARIS)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιοποίηση των αρχείων για την Ηλεκτρονικοποίηση Λειτουργιών του ΥΝΑΝΠ και του Λ.Σ – ΕΛ. ΑΚΤ.

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τον τομέα της Ναυτιλίας και της Νησιωτικής Πολιτικής

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο