1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τον τομέα της Ναυτιλίας και της Νησιωτικής Πολιτικής

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αφορά την ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την παροχή σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών προς τη ναυτιλιακή κοινότητα, αναφορικά με διοικητικές διαδικασίες, όπως η απογραφή και ναυτολόγηση των ναυτικών, η πιστοποίηση της ναυτικής ικανότητας, η ολοκληρωμένη, επικαιροποιημένη και προσβάσιμη πληροφόρηση σχετικά με τα υπό ελληνική σημαία πλοία/σκάφη, καθώς και η πιστοποίηση των πλοίων από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ουσιαστικός στόχος του έργου είναι η επιτάχυνση της διεκπεραίωσης των εν λόγω διαδικασιών, ελαχιστοποιώντας παράλληλα, όπου είναι εφικτό, την υποχρέωση φυσικής παρουσίας των πολιτών στις κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΝΑΝΠ. Ειδικότερα, η δράση προβλέπει τα ακόλουθα υποσυστήματα: Υποσύστημα Ναυτικών, μέσω του οποίου θα καταργηθεί η ανάγκη έκδοσης έντυπου ναυτικού φυλλαδίου, επικύρωσης ναυτολογήσεων-απολύσεων σε ναυτικό φυλλάδιο, διόρθωσης μηχανογραφικών δελτίων ναυτικών, καθώς και η χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων. Υποσύστημα πιστοποίησης ναυτικής ικανότητας με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων για την αντικατάσταση χάρτινων διπλωμάτων σε συνεργασία με το πληροφοριακό σύστημα Ναυτικής Σταδιοδρομίας (MARIS). Υποσύστημα Μητρώου Πλοίων, Σκαφών και Εταιρειών, με αντικείμενο την ψηφιακή οργάνωση των εγγράφων που βρίσκονται σε Νηολόγια, Λεμβολόγια και Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ) των Λιμενικών Αρχών. Στόχος είναι το Μητρώο αυτό να αποτελέσει την έγκαιρη και έγκυρη πρωτογενή πηγή πληροφορίας για αυτή την κατηγορία δεδομένων. Πέραν της καλύτερης εσωτερικής οργάνωσης των δεδομένων, οφέλη θα προκύψουν και από τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών αστυνομικών και φορολογικών ελέγχων. Υποσύστημα Επιθεώρησης Πλοίων στο οποίο θα καταχωρούνται οι εκθέσεις επιθεώρησης, τα στοιχεία των επιθεωρητών, οι παραβάσεις, οι δυσλειτουργίες, αβαρίες και καταγγελίες για το σύνολο των πλοίων που φέρουν ελληνική σημαία. Επιπρόσθετα, θα εξυπηρετείται η έκδοση όλων των σχετικών κυβερνητικών πιστοποιητικών, αδειών, εγγράφων συμμόρφωσης και βεβαιώσεων αναφορικά με την ασφάλεια πλοίων και λιμένων, θα τηρείται ιστορικό έκδοσής τους και θα παρακολουθούνται οι συναφείς υποχρεώσεις συμμόρφωσης και οι τυχόν παρατηρήσεις συνεπεία των επιθεωρήσεων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης νομοθεσίας επί τεχνικών θεμάτων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ