Αρχική / Συνθετικά στοιχεία ψηφιακού μετασχηματισμού /

Διαλειτουργικότητα


Βασική αρχή κατά το σχεδιασμό νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών είναι η διαλειτουργικότητα από το σχεδιασμό (interoperability-by-design), η οποία αφορά τόσο το τεχνικό όσο το σημασιολογικό και το οργανωσιακό επίπεδο. Συμπληρωματικά ως προς τις υπάρχουσες διαλειτουργικότητες και κυρίως για την ευέλικτη ανταλλαγή και επικαιροποίηση δεδομένων μεταξύ συστημάτων και υπηρεσιών του Δημοσίου, θα υλοποιηθεί η υποδομή National Data Corridor, που αφορά σε μια κεντρική (σε εθνικό επίπεδο) εγκατάσταση πλατφόρμας εξυπηρέτησης ροών και ρευμάτων δεδομένων (Data Streams). Αυτό θα επιτρέψει τη σταδιακή αξιοποίηση αρχιτεκτονικών προσεγγίσεων που βασίζονται σε ασύγχρονη προσφορά (production) και ασύγχρονη και κλιμακώσιμη κατανάλωση (consumption) ροών δεδομένων (data-products) και γεγονότων (domain-events) σε πραγματικό χρόνο μεταξύ κατανεμημένων υπηρεσιών και διαδικασιών του δημοσίου, με ταυτόχρονη αποφυγή της ισχυρής αλληλοεξάρτησης μεταξύ αυτών στο τεχνολογικό επίπεδο. Αυτό θα ευνοήσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ υφιστάμενων ετερογενών συστημάτων, την οργανωμένη και ασφαλή διάθεση σε πραγματικό χρόνο των μεταβολών των δεδομένων τους που αφορούν τρίτους, και θα καταστήσει εφικτή την ανάπτυξη τομεακών υπηρεσιών οι οποίες θα μπορούν να διαχέουν εύκολα τα πρωτογενή δεδομένα τους ή/και τις μεταβολές τους σε υπηρεσίες και συστήματα τα οποία τα έχουν ανάγκη. Η υποδομή αυτή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση της ενορχήστρωσης των επικοινωνιών μεταξύ διαδικασιών των ετερογενών υπηρεσιακών τμημάτων του δημοσίου με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τον πολίτη. Ταυτόχρονα μπορεί να διευκολύνει τη σταδιακή αποδόμηση των μεγάλων μονολιθικών συστημάτων σε περισσότερο διαχειρίσιμες, ευέλικτες και οικονομικές μονάδες λογισμικού.

Περισσότερες πληροφορίες
4
Έργα συνολικά
4
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα