1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Διαμόρφωση και θεσμοθέτηση μοντέλου διακυβέρνησης διαλειτουργικότητας

βραχυπρόθεσμο σε εξέλιξη

Το προαναφερόμενο μοντέλο διακυβέρνησης θα εισάγει οριζόντια την οργανωσιακή διαλειτουργικότητα μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών και φορέων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς και μεταξύ του ΥΨΔ και άλλων φορέων. Το μοντέλο είναι σκόπιμο να συμπεριλάβει στην επιχειρησιακή λογική, με την οποία θα δομηθεί, και άλλα εμπλεκόμενα μέρη όπως είναι οι ιδιωτικοί φορείς αλλά και ο ίδιος ο πολίτης ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλους τους τύπους ψηφιακών υπηρεσιών Α2Α, Α2B και Α2C. Η ολιστική προσέγγιση της διαλειτουργικότητας, αναμένεται να προσδώσει σημαντικά οφέλη τόσο σε τεχνικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα:
● Θα συνεισφέρει στην ενδυνάμωση των συνεργασιών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών.
● Θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση και παρακολούθηση της διαδικασίας του σχεδιασμού και της υλοποίησης διαλειτουργικοτήτων καθώς και της αξιοποίησης αυτών.
● Θα παράσχει τη δυνατότητα έκδοσης κατευθυντήριων οδηγιών προς όλους τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με καλές πρακτικές και τις βέλτιστες τεχνολογικές εξελίξεις, ενισχύοντας την καθολική εφαρμογή και τη συνεχή εναρμόνιση των πολιτικών, προτύπων και τεχνολογιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σε κεντρικό και τομεακό επίπεδο.
● Θα διευκολύνει τον καθορισμό μιας κοινής κεντρικής λογικής για την μοντελοποίηση της ανταλλαγής των πληροφοριών.
● Θα συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας συναντίληψης η οποία θα ενισχύσει τη σύνθεση αλλά και την επαναχρησιμοποίηση των διαλειτουργικοτήτων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ