Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Ανάπτυξη & Καινοτομία


Η επιτάχυνση της μετάβασης στην ψηφιακή οικονομία αποτελεί έναν από τους κεντρικούς άξονες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά, δίνοντας έμφαση στην Ανάπτυξη του Εμπορίου, στην Προστασία του Καταναλωτή, στη Βιομηχανία, στις Επενδύσεις, στην Έρευνα, στην Τεχνολογική Ανάπτυξη και στην Επιχειρηματική και Βιομηχανική Καινοτομία.

Περισσότερες πληροφορίες
17
Έργα συνολικά
6
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Αναβάθμιση Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) - Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ)

μεσοπρόθεσμο

Αναβάθμιση Πλατφόρμας Διαχείρισης Αδειοδοτήσεων και Πιστοποιήσεων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ)

μεσοπρόθεσμο

Μετεξέλιξη του Κέντρου Υποδοχής & Διαχείρισης Καταγγελιών της Γραμμής Καταναλωτής - 1520

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Παρατηρητήριο τιμών αγαθών & καυσίμων (e-Καταναλωτής)

βραχυπρόθεσμο

Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Αναβάθμιση Πλατφόρμας 'StartUpGreece"

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εθνική Πλατφόρμα για την Ψηφιακή Βιομηχανία

μεσοπρόθεσμο

Ψηφιοποίηση Δελτίου Βιομηχανικής Κίνησης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Πληροφοριακό Σύστημα για τη διαχείριση σχεδίων στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο (CESANET)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Απλούστευση και Προτυποποίηση των διαδικασιών της ΕΓΣΔΙΤ

μεσοπρόθεσμο

Ανάπτυξη εθνικού κόμβου για θέματα Έρευνας – Τεχνολογίας – Καινοτομίας

βραχυπρόθεσμο

Βελτίωση της διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο των φορολογικών κινήτρων του αρ.22Α του Ν.4172/2013

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Βάση δεδομένων καταγραφής και ψηφιακό αποθετήριο ερευνητικών έργων - Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της ελεύθερης πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ) της ΓΓΕΤ - Ανοιχτή πλατφόρμα διασύνδεσης ζήτησης και προσφοράς υπηρεσιών ΕΤΑΚ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Πλατφόρμα για νεοφυείς επιχειρήσεις - τεχνοβλαστούς

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Διαχείριση Υποθέσεων Εγγυητικών Επιστολών για Ναυτιλιακές

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο