Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Ανάπτυξη & Επενδύσεις


Η επιτάχυνση της μετάβασης στην ψηφιακή οικονομία αποτελεί έναν από τους κεντρικούς άξονες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά, δίνοντας έμφαση στην Ανάπτυξη του Εμπορίου, στην Προστασία του Καταναλωτή, στη Βιομηχανία, στις Επενδύσεις, στην Έρευνα, στην Τεχνολογική Ανάπτυξη και στην Επιχειρηματική και Βιομηχανική Καινοτομία.

1η Αποτίμηση

Περισσότερες πληροφορίες
17
Έργα συνολικά
9
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Πλατφόρμα για νεοφυείς επιχειρήσεις - τεχνοβλαστούς

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Βάση δεδομένων καταγραφής και ψηφιακό αποθετήριο ερευνητικών έργων - Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της ελεύθερης πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ) της ΓΓΕΤ - Ανοιχτή πλατφόρμα διασύνδεσης ζήτησης και προσφοράς υπηρεσιών ΕΤΑΚ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Βελτίωση της διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο των φορολογικών κινήτρων του αρ.22Α του Ν.4172/2013

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη εθνικού κόμβου για θέματα Έρευνας – Τεχνολογίας – Καινοτομίας

βραχυπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Απλούστευση και Προτυποποίηση των διαδικασιών της ΕΓΣΔΙΤ

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Πληροφοριακό Σύστημα για τη διαχείριση σχεδίων στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο (CESANET)

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Ψηφιοποίηση Δελτίου Βιομηχανικής Κίνησης

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Εθνική Πλατφόρμα για την Ψηφιακή Βιομηχανία

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Αναβάθμιση Πλατφόρμας 'StartUpGreece"

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ)

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Παρατηρητήριο τιμών αγαθών & καυσίμων (e-Καταναλωτής)

βραχυπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Μετεξέλιξη του Κέντρου Υποδοχής & Διαχείρισης Καταγγελιών της Γραμμής Καταναλωτής - 1520

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ)

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Αναβάθμιση Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) - Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης (e-ΥΜΣ)

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Διαχείριση Υποθέσεων Εγγυητικών Επιστολών για Ναυτιλιακές

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ)

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Αναβάθμιση Πλατφόρμας Διαχείρισης Αδειοδοτήσεων και Πιστοποιήσεων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ)

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη