1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Απλούστευση και Προτυποποίηση των διαδικασιών της ΕΓΣΔΙΤ

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο του Έργου είναι η προτυποποίηση των εσωτερικών διαδικασιών λειτουργίας για τη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας των Αυτοτελών Τμημάτων ΣΔΙΤ και η υποστήριξη του έργου τους με την ανάπτυξη και εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για την παρακολούθηση των έργων ΣΔΙΤ και την προμήθεια του απαραίτητου σχετικού εξοπλισμού.

Η εγκεκριμένη πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία Υποέργα:

  • Το Υποέργο 1 με τίτλο ''Ανάπτυξη Γενικής Μεθοδολογίας και Προτυποποίηση Διαδικασιών για την υλοποίηση έργων ΣΔΙΤ'' αφορά στην Ανάπτυξη χρηματοοικονομικού μοντέλου, στη σύνταξη οδηγών προετοιμασίας Προτάσεων και αξιολόγησης, στη σύνταξη πρότυπων τευχών δημοπράτησης κ.ά.
  • Το Υποέργο 2 με τίτλο ''Σχεδιασμός και εγκατάσταση ΟΠΣ για τη διαχείριση και παρακολούθηση έργων ΣΔΙΤ'' αφορά στην ανάπτυξη και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος για την διαχείριση και παρακολούθηση έργων ΣΔΙΤ και ενδεικτικά περιλαμβάνει μελέτη ανάλυσης απαιτήσεων, εργαλεία λογισμικού και υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογών, εκπαίδευση χρηστών και υποστήριξη λειτουργίας.
  • Το Υποέργο 3 με τίτλο ''Προμήθεια εξοπλισμού'' αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Υποέργου 2.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ