1. Αρχική
  2. /
  3. Ανάπτυξη & Καινοτομία

Πλατφόρμα για νεοφυείς επιχειρήσεις - τεχνοβλαστούς

βραχυπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Στην ελληνική οικονομία τα σημαντικότερα προβλήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας αποτελούν, μεταξύ άλλων, τα εξής:                                     

  • Η ανεπαρκής ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και καινοτομίας.
  • Η έλλειψη θεσμικής στήριξης και τα περιορισμένα κρατικά κίνητρα που εξακολουθούν να αποθαρρύνουν τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη και τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης μεταξύ εταιρειών, πανεπιστημίων και startups.
  • Η περιορισμένη πρόσβαση σε κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό. Παρά τον υψηλό αριθμό αποφοίτων Πανεπιστημίου, 42% των Ελλήνων εργοδοτών αδυνατούν να βρουν κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό.
  • Η περιορισμένη προσφορά ανώτατου στελεχιακού δυναμικού, στην αγορά εργασίας οφείλεται στη μαζική έξοδο από τη χώρα τουλάχιστον 420.000 νεαρών αποφοίτων από το 2008, που έγινε ευρύτερα γνωστή με τον όρο «brain drain» (διαρροή εγκεφάλων). 

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων

Στόχευση

Για τους παραπάνω λόγους, κρίνεται αναγκαία η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας με στόχο την καταγραφή, υποστήριξη και αξιολόγηση των νεοφυών επιχειρήσεων. Η πλατφόρμα θα υποστηρίζει:

  1. την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων-προτάσεων και αξιολόγηση αυτών,
  2. την αξιολόγηση νεοφυών επιχειρήσεων και τη διαμόρφωση των κριτηρίων αξιολόγησης (KPIs) σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας,
  3. την παραγωγή στατιστικών δεδομένων.

Το έργο αρχικά θα εστιάσει στις επιχειρήσεις που έχουν λάβει χρηματοδότηση από ερευνητικά προγράμματα ή είναι τεχνοβλαστοί που συνδέονται με Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα. Το παρόν έργο είναι συμπληρωματικό του έργου για την αναβάθμιση του StartupGreece

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ