1. Αρχικη
 2. /
 3. Κατάλογος Έργων
 4. /

Βάση δεδομένων καταγραφής και ψηφιακό αποθετήριο ερευνητικών έργων - Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της ελεύθερης πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα (Π.Σ) της ΓΓΕΤ - Ανοιχτή πλατφόρμα διασύνδεσης ζήτησης και προσφοράς υπηρεσιών ΕΤΑΚ

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Σε συνάρτηση με το Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ελληνική Οικονομία – Ενδιάμεση Έκθεση, η προτεινόμενη δράση συνάδει με τις Κατευθύνσεις 7 και 14:

Κατεύθυνση 7: Ενίσχυση βασικής έρευνας μέσω άρσης αγκυλώσεων για Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια. Ενίσχυση της καινοτομίας με κίνητρα για έρευνα στις επιχειρήσεις σε μεταποίηση, αγροδιατροφή και ανάπτυξη μέσω της έξυπνης εξειδίκευσης.

Κατεύθυνση 14: Ανάπτυξη υποδομών μέσω δημοσίων επενδύσεων και κινητοποίησης ιδιωτικών κατά προτεραιότητα σε:

 1. ψηφιακές τεχνολογίες και συστήματα
 2. πράσινη ανάπτυξη & περιβαλλοντική αναβάθμιση
 3. διαχείριση αποβλήτων
 4. μεταφορές για την ενίσχυση των ελληνικών λιμανιών και
 5. αναβάθμιση υποδομών για τον εισερχόμενο τουρισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο θα αναπτυχθεί μια cloud-based ψηφιακή πλατφόρμα, βασισμένη στα πρότυπα των ανοιχτών δεδομένων, η οποία θα περιλαμβάνει σε ένα ενιαίο και λειτουργικό σύνολο τα δεδομένα που αφορούν στην Έρευνα & Καινοτομία.

Πολλά από αυτά τα δεδομένα που προέρχονται από ερευνητικά έργα και αποτελέσματα που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου (2007-2013) καθώς και αυτά που θα υλοποιηθούν κατά την διάρκεια της ΠΠ 2014-202, των Προγραμμάτων FP7, HORIZON 2020 αλλά και του Ερευνητικού Έργου που έχει δημοσιευθεί από Ερευνητικά Κέντρα και ΑΕΙ της χώρας την τελευταία 15ετία.

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται επίσης η αξιοποίηση του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος που ανέπτυξε η ΓΓΕΤ για την προσθήκη λειτουργιών που θα διευκολύνουν την αναζήτηση και παρουσίαση των πληροφοριών καθώς και την διασύνδεση με άλλες βάσεις ευρωπαϊκές βάσεις αντίστοιχων δεδομένων.

Παράλληλα θα υλοποιηθεί μητρώο αξιολογητών το οποίο θα περιλαμβάνει τους αξιολογητές που θα μπορούν να αξιοποιηθούν για την αξιολόγηση ερευνητικών έργων, ανάλογα με τα ερευνητικά πεδία στα οποία δραστηριοποιούνται.

Επίσης, θα αναπτυχθεί Εθνικό Μητρώο Ερευνητικών Υποδομών, στο οποίο θα περιλαμβάνονται οι Ερευνητικές Υποδομές που θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τον Οδικό Χάρτη καθώς και οι υπηρεσίες τις οποίες αυτές θα παρέχουν, ενώ παράλληλα, θα παρακολουθείται η χρήση των υπηρεσιών αυτών.

Στόχος της Βάσης Δεδομένων είναι η συγκέντρωση σε ένα κεντρικό σημείο των πληροφοριών που σχετίζονται με τα ερευνητικά έργα και αφορούν όλο τον κύκλο ζωής αυτών, σε αντιστοιχία με την βάση δεδομένων CORDIS που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (http://cordis.europa.eu/projects/home_en.html).

Στην παρούσα φάση μόνο ορισμένες από τις προαναφερθείσες πληροφορίες υπάρχουν, και αυτές βρίσκονται σε διακριτά συστήματα που δεν σχετίζονται μεταξύ τους. Η χρήση τους είναι κυρίως για διαχειριστικούς ρόλους, στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων.

Η προστιθέμενη αξία της προτεινόμενης δράσης είναι μεγάλη δεδομένου ότι:

 • Θα υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης από τους χρήστες ερευνητικών αποτελεσμάτων σύμφωνα με πολλαπλά κριτήρια (ερευνητικό πεδίο, τεχνολογία, γεωγραφική θέση, κλπ), ώστε να αξιοποιηθούν αυτά από τους ενδιαφερόμενους και να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ των αναζητούντων και των προσφερόντων.
 • Θα παρέχεται η δυνατότητα συγκεντρωτικών αναφορών και γενικότερα ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων, Η λειτουργία αυτή καθίσταται σημαντική και επιτακτική με βάση τις επιταγές της νέας προγραμματικής περιόδου για συστήματα παρακολούθησης της εξέλιξης των επιχειρησιακών προγραμμάτων
 • Θα ενισχυθεί η αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών, οι οποίες θα χαρτογραφηθούν με συστηματικό τρόπο και θα παρακολουθείται ο βαθμός αξιοποίησης αυτών
 • Θα ενισχυθεί η διαφάνεια
 • Θα αξιοποιηθούν καλύτερα τα διαθέσιμα κονδύλια μέσω της μη χρηματοδότησης ερευνητικών προτάσεων οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη συνάφεια με προτάσεις που έχουν χρηματοδοτηθεί κατά το παρελθόν.

Για την συγκεκριμένη πλατφόρμα θα διασφαλισθεί η απαιτούμενη δια-λειτουργικότητα τόσο με το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα της ΓΓΕΤ, όσο και με συστήματα άλλων φορέων (ΠΣΚΕ, κεντρικό ΟΠΣ, κλπ).

Βασικοί ωφελούμενοι: Επιχειρήσεις, Βιομηχανία, Ερευνητική κοινότητα, Περιφέρειες, Δημόσιες Αρχές.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

 • Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ