Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Τομέας Οικονομικών


Στρατηγική κατεύθυνση είναι η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και η εδραίωση κλίματος εμπιστοσύνης στην αγορά με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών που θα επιτρέψουν μεταξύ άλλων την καλύτερη παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών, των φορολογικών υποχρεώσεων, της φορολογικής παραβατικότητας και του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες
25
Έργα συνολικά
9
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Πληροφοριακό σύστημα Υποστήριξης νέου Ενιαίου Πλαισίου Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής 2ης Ευκαιρίας σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας της ΕΓΔΙΧ για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υποστήριξης της βιωσιμότητας των ΜμΕ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Δημιουργία Μητρώου/Βάσης Δεδομένων στοιχείων των ακινήτων και αξιών

μεσοπρόθεσμο

Ολοκληρωμένο Γεωπληροφοριακό Σύστημα Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων (CAMA)

μεσοπρόθεσμο

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Απαλλοτριώσεων Δημόσιου Τομέα

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανάπτυξη νέου ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας της ΑΑΔΕ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Υλοποίηση Πλαισίου MASP (Multi Annual Strategic Plan) στις τελωνειακές διαδικασίες

μεσοπρόθεσμο

Υλοποίηση συστήματος Single Window

μεσοπρόθεσμο

Ανάπτυξη νέου ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων της ΑΑΔΕ (ICISnet)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανάπτυξη Νέου ΟΠΣ για το Γενικό Χημείο του Κράτους

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Προηγμένη Επιχειρησιακή Νοημοσύνη (ΒΙ) και Ανάλυση Δεδομένων (Data Analytics)για την ΑΑΔΕ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Σύστημα παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) κατά την είσοδο και την κυκλοφορία τους στη χώρα

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Μελέτη ιχνηλασιμότητας και παρακολούθησης των εμπορευμάτων που καλύπτονται από τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασίες προκειμένου να σχεδιαστούν σχετικές μηχανογραφικές εφαρμογές

μεσοπρόθεσμο

Σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της διακίνησης αγαθών (Ψηφιακό δελτίο αποστολής)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Βελτίωση και επέκταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακό σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων στην ΑΑΔΕ και Κατάρτιση Πλάνου Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

myAADElive (παροχή υπηρεσιών μέσω βιντεοκλήσης)

μεσοπρόθεσμο

Ανάπτυξη και λειτουργία ΟΠΣ για την παρακολούθηση, διαχείριση και αυτοματοποίηση διαδικασιών ληξιπρόθεσμων οφειλών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων

μεσοπρόθεσμο

Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης για το υπουργείο Οικονομικών (MIS Υπ. Οικονομικών)

μεσοπρόθεσμο

Επεκτάσεις – νέες λειτουργικότητες για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής

μεσοπρόθεσμο

Εκσυγχρονισμός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών αυτού

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Πληροφοριακό Σύστημα Επαναχρησιμοποίησης Υλικών Δημοσίων Φορέων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο