Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Τομέας Οικονομικών


Στρατηγική κατεύθυνση είναι η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και η εδραίωση κλίματος εμπιστοσύνης στην αγορά με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών που θα επιτρέψουν μεταξύ άλλων την καλύτερη παρακολούθηση των οικονομικών συναλλαγών, των φορολογικών υποχρεώσεων, της φορολογικής παραβατικότητας και του αθέμιτου ανταγωνισμού.

1η Αποτίμηση

Περισσότερες πληροφορίες
25
Έργα συνολικά
17
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Πληροφοριακό Σύστημα Επαναχρησιμοποίησης Υλικών Δημοσίων Φορέων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εκσυγχρονισμός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών αυτού

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Επεκτάσεις – νέες λειτουργικότητες για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης για το υπουργείο Οικονομικών (MIS Υπ. Οικονομικών)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Βελτίωση και επέκταση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Σύστημα παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) κατά την είσοδο και την κυκλοφορία τους στη χώρα

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Προηγμένη Επιχειρησιακή Νοημοσύνη (ΒΙ) και Ανάλυση Δεδομένων (Data Analytics) για την ΑΑΔΕ

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Υλοποίηση Πλαισίου MASP (Multi Annual Strategic Plan) στις τελωνειακές διαδικασίες

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη νέου ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας της ΑΑΔΕ

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Απαλλοτριώσεων Δημόσιου Τομέα

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανάπτυξη και Εφαρμογή Σχεδίου Βελτίωσης Οργανωτικής Λειτουργίας της ΕΓΔΙΧ για την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υποστήριξης της βιωσιμότητας των ΜμΕ

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη Νέου ΟΠΣ για το Γενικό Χημείο του Κράτους

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Δημιουργία Μητρώου/Βάσης Δεδομένων στοιχείων των ακινήτων και αξιών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ολοκληρωμένο Γεωπληροφοριακό Σύστημα Μαζικής Εκτίμησης Αξίας Ακινήτων (CAMA)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Πληροφοριακό σύστημα Υποστήριξης νέου Ενιαίου Πλαισίου Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής 2ης Ευκαιρίας σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών Απλής Χρήσης Αιγιαλού και Παραλίας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Μελέτη ιχνηλασιμότητας και παρακολούθησης των εμπορευμάτων που καλύπτονται από τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασίες προκειμένου να σχεδιαστούν σχετικές μηχανογραφικές εφαρμογές

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της διακίνησης αγαθών (Ψηφιακό δελτίο αποστολής)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακό σύστημα καταγραφής, παρακολούθησης και διαχείρισης κινδύνων στην ΑΑΔΕ και Κατάρτιση Πλάνου Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

myAADElive (παροχή υπηρεσιών μέσω βιντεοκλήσης)

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Υλοποίηση συστήματος Single Window

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη νέου ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων της ΑΑΔΕ (ICISnet)

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη και λειτουργία ΟΠΣ για την παρακολούθηση, διαχείριση και αυτοματοποίηση διαδικασιών ληξιπρόθεσμων οφειλών

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη