1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Δημοσιονομικών Ελέγχων

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

κοπός του έργου είναι η ενίσχυση του ελεγκτικού έργου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) και της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (ΓΔΕΣΠ) μέσω αμερόληπτων, κατανεμημένων, ιεραρχημένων και αυτοαξιολογούμενων συστημικών διαδικασιών. Το ελεγκτικό έργο αφορά στην ορθή διαχείριση κονδυλίων, αφενός του Τακτικού Προϋπολογισμού από φορείς τόσο της Κεντρικής Κυβέρνησης (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) όσο και της Γενικής Κυβέρνησης (1.700 Δήμοι, ΔΕΚΟ, Νοσοκομεία, περισσότερα από 15.000 κληροδοτημάτα , ΜΚΥΟ κλπ), για την οποία επιλαμβάνεται η Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ) της ΓΔΔΕ και αφετέρου συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (περίοδος 2021-2027) για την οποία επιλαμβάνεται η Επιτροπή Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΕΔΕΛ) της ΓΔΕΣΠ Πιο συγκεκριμένα, το έργο θα καλύψει τη δημιουργία ενός κεντρικού πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση του συνόλου των διενεργούμενων ελέγχων και συμβάλλοντας: α) στη βέλτιστη οργάνωση του ελεγκτικού αντικειμένου (ταχύτητα - αποτελεσματικότητα - διασφάλιση απορρήτου) και, β) στην ενίσχυση των κέντρων διαχείρισης με «εργαλεία» στατιστικής «εικόνας» και αξιολόγησης αποτελεσμάτων και ανθρώπινου δυναμικού. Οι ελεγκτικές φάσεις που θα υποστηριχθούν είναι ο προγραμματισμός, η διενέργεια, η σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων έργου, η παρακολούθηση της συμμόρφωσης στις συστάσεις μέχρι το «κλείσιμο» της υπόθεσης. Τέλος, στο πλαίσιο των «εργαλείων» αυτών σχεδιάζεται ένα ακόμη συνεργαζόμενο και επικουρικό πληροφοριακό σύστημα (περίοδος 2021) για την έγκαιρη πρόβλεψη και στοχοποίηση στοιχείων κακοδιαχείρισης, που θα αφορά στην Ανάλυση Κινδύνων. Με δεδομένη αυτή τη συνεκτική δυναμική θα αντιμετωπιστεί ριζικά, από πλευράς μεν Υπηρεσιών: η σπατάλη ανθρωπίνων πόρων, ενώ από πλευράς φορέων: η διασπάθιση δημόσιου χρήματος, θεμελιώνοντας τοιουτοτρόπως ένα στέρεο λογιστικό πλαίσιο για το Δημόσιο Τομέα.

Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ