Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Παιδεία


Η στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της ψηφιακής εμπειρίας σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της Παιδείας, συμπεριλαμβανομένων της διοίκησης της εκπαίδευσης, της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και της διοικητικής οργάνωσης.To ζητούμενο είναι η ισότιμη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε η Παιδεία να αποτελέσει πραγματικό καταλύτη κοινωνικής κινητικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες
35
Έργα συνολικά
5
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Ψηφιακές Υπηρεσίες MySchool

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακές Υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου - ΠΣΔ

μεσοπρόθεσμο

Ψηφιακές Υπηρεσίες για κηδεμόνες μαθητών (eParents)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Πλατφόρμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Αναδιοργάνωση Διαδικασίας Κάλυψης Θέσεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

βραχυπρόθεσμο

Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο

βραχυπρόθεσμο

Βιογραφικό Εκπαίδευσης - Σύστημα Καταγραφής Ακαδημαϊκών Τίτλων (e-Diplomas)

βραχυπρόθεσμο

Πληροφοριακό Σύστημα για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Διαχείριση διανομής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Διαχείριση και εποπτεία πρακτικής άσκησης φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Στεγαστικό Επίδομα

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακή Υπηρεσία Απόκτησης και Διαχείρισης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

μεσοπρόθεσμο

Αναβάθμιση συστήματος Ηλεκτρονικών Ψηφοφοριών στα Α.Ε.Ι.

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Υπηρεσίες e-Μάθησης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εκλογή και εξέλιξη Καθηγητών και Ερευνητών βαθμίδας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ηλεκτρονικές Εγγραφές Φοιτητών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακές Υπηρεσίες Μητρώου Θρησκευτικών Κοινοτήτων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Υπηρεσίες Υπολογιστικού Νέφους

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Μητρώο Εκπαιδευτικών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακές Υπηρεσίες ΕΟΠΠΕΠ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Δράσεις για τον εκσυγχρονισμό των δικτυακών υποδομών για την έρευνα και την τεχνολογία

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου ΔΟΑΤΑΠ / Απλούστευση διαδικασιών / Ένταξη στη διαλειτουργικότητα

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Μετασχηματισμός των υποδομών ομόσπονδης ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Διαχείριση των μετακινήσεων των μαθητών

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυίας (BI) για την Α/Θμια & Β/Θμια Εκπαίδευση

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακή αποτύπωση σχολικού δικτύου - Χωροθέτηση σχολικών μονάδων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Υπηρεσίες Αποθήκευσης Δεδομένων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακός Μετασχηματισμός της ΑΔΙΠΠΔΕ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Μετασχηματισμός εφαρμογών και υπηρεσιών στο πλαίσιο platform as a service (PaaS)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Επέκταση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Προηγμένες Υπηρεσίες Ήχου, Φωνής και Εικόνας για τα μέλη της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εργαστήρια διδασκαλίας Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality Labs)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Προμήθεια και Εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εργαστήρια Καινοτομίας σε κάθε Εκπαιδευτική Περιφέρεια

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο