Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Παιδεία


Η στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της ψηφιακής εμπειρίας σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της Παιδείας, συμπεριλαμβανομένων της διοίκησης της εκπαίδευσης, της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και της διοικητικής οργάνωσης.To ζητούμενο είναι η ισότιμη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε η Παιδεία να αποτελέσει πραγματικό καταλύτη κοινωνικής κινητικότητας.

1η Αποτίμηση

Περισσότερες πληροφορίες
36
Έργα συνολικά
24
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Προμήθεια και Εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Εργαστήρια Καινοτομίας σε κάθε Εκπαιδευτική Περιφέρεια

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Εργαστήρια διδασκαλίας Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality Labs)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Επέκταση, Ανάπτυξη Ανοικτού Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου και Πλατφορμών Τηλεκπαίδευσης

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ψηφιακός Μετασχηματισμός της ΑΔΙΠΠΔΕ

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Ψηφιακή αποτύπωση σχολικού δικτύου - Χωροθέτηση σχολικών μονάδων

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence) για την Α/Θμια & Β/Θμια Εκπαίδευση

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Διαχείριση μετακινήσεων των μαθητών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακές Υπηρεσίες ΕΟΠΠΕΠ

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠΑΙΘ

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Αναβάθμιση των Συστημάτων των βιβλιοθηκών

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Προηγμένες Υπηρεσίες Ήχου, Φωνής και Εικόνας για τα μέλη της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Μετασχηματισμός εφαρμογών και υπηρεσιών στο πλαίσιο platform as a service (PaaS)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακές Υπηρεσίες Μητρώου Θρησκευτικών Κοινοτήτων

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Μετασχηματισμός των υποδομών ομόσπονδης ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Αναβάθμιση συστήματος Ηλεκτρονικών Ψηφοφοριών στα Α.Ε.Ι.

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ηλεκτρονικές Εγγραφές Φοιτητών

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Πληροφοριακό Σύστημα για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Βιογραφικό Εκπαίδευσης - Σύστημα Καταγραφής Ακαδημαϊκών Τίτλων (eDiplomas)

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Αναδιοργάνωση Διαδικασίας Κάλυψης Θέσεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ψηφιακές Υπηρεσίες για κηδεμόνες μαθητών (eParents)

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Επέκταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης Πανεπιστημίων

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων των ΑΕΙ

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Στεγαστικό Επίδομα

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Υπηρεσίες e-Μάθησης

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Διαχείριση διανομής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Εκλογή και εξέλιξη Καθηγητών και Ερευνητών βαθμίδας

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ψηφιακές Υπηρεσίες MySchool

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ψηφιακές Υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου - ΠΣΔ

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο

βραχυπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Ψηφιακή Υπηρεσία Απόκτησης και Διαχείρισης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Μητρώο Εκπαιδευτικών

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Ψηφιοποίηση φυσικού αρχείου ΔΟΑΤΑΠ – Απλούστευση διαδικασιών – Ένταξη στη διαλειτουργικότητα

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Πλατφόρμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Διαχείριση και εποπτεία πρακτικής άσκησης φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη