Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Παιδεία


Η στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της ψηφιακής εμπειρίας σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της Παιδείας, συμπεριλαμβανομένων της διοίκησης της εκπαίδευσης, της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και της διοικητικής οργάνωσης.To ζητούμενο είναι η ισότιμη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε η Παιδεία να αποτελέσει πραγματικό καταλύτη κοινωνικής κινητικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες
36
Έργα συνολικά
3
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Προμήθεια και Εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εργαστήρια Καινοτομίας σε κάθε Εκπαιδευτική Περιφέρεια

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εργαστήρια διδασκαλίας Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality Labs)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Επέκταση, Ανάπτυξη Ανοικτού Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου και Πλατφορμών Τηλεκπαίδευσης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακός Μετασχηματισμός της ΑΔΙΠΠΔΕ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακή αποτύπωση σχολικού δικτύου - Χωροθέτηση σχολικών μονάδων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence) για την Α/Θμια & Β/Θμια Εκπαίδευση

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Διαχείριση μετακινήσεων των μαθητών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακές Υπηρεσίες ΕΟΠΠΕΠ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠΑΙΘ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Αναβάθμιση των Συστημάτων των βιβλιοθηκών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Προηγμένες Υπηρεσίες Ήχου, Φωνής και Εικόνας για τα μέλη της Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής Κοινότητας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Μετασχηματισμός εφαρμογών και υπηρεσιών στο πλαίσιο platform as a service (PaaS)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακές Υπηρεσίες Μητρώου Θρησκευτικών Κοινοτήτων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Μετασχηματισμός των υποδομών ομόσπονδης ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Αναβάθμιση συστήματος Ηλεκτρονικών Ψηφοφοριών στα Α.Ε.Ι.

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ηλεκτρονικές Εγγραφές Φοιτητών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Πληροφοριακό Σύστημα για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Βιογραφικό Εκπαίδευσης - Σύστημα Καταγραφής Ακαδημαϊκών Τίτλων (eDiplomas)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Αναδιοργάνωση Διαδικασίας Κάλυψης Θέσεων Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακές Υπηρεσίες για κηδεμόνες μαθητών (eParents)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Επέκταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης Πανεπιστημίων

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων των ΑΕΙ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ολοκληρωμένη υπηρεσία διαχείρισης αιτήσεων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Στεγαστικό Επίδομα

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και Υπηρεσίες e-Μάθησης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Διαχείριση διανομής ακαδημαϊκών συγγραμμάτων στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εκλογή και εξέλιξη Καθηγητών και Ερευνητών βαθμίδας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακές Υπηρεσίες MySchool

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακές Υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου - ΠΣΔ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ψηφιακή Υπηρεσία Απόκτησης και Διαχείρισης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Μητρώο Εκπαιδευτικών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Πλατφόρμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Διαχείριση και εποπτεία πρακτικής άσκησης φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο