1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Επέκταση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης Πανεπιστημίων

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Στόχος είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από μια διαδικασία αποτίμησης–αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του κάθε Ιδρύματος. Στο πλαίσιο αυτό θα χρηματοδοτηθεί η επέκταση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του έργου των Πανεπιστημίων της χώρας αναφορικά με την διδακτική, ερευνητική, ακαδημαϊκή και διοικητική τους λειτουργία. Απώτερος στόχος είναι η συνεχής βελτίωση του πανεπιστημιακού έργου και η λειτουργία των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με κριτήρια ποιότητας σε όλους τους τομείς, ως υποχρέωση λογοδοσίας των δημοσίων εκπαιδευτικών θεσμών προς το κοινωνικό σύνολο το οποίο υπηρετούν. Ωστόσο, για να υπάρξει ολοκληρωμένη αξιολόγηση του έργου των δημοσίων πανεπιστημίων δεν αρκεί να αξιολογούνται μόνο ως προς ποιοτικές παραμέτρους αλλά και στη σχέση μεταξύ παραγόμενου αποτελέσματος και πόρων που αναλώνουν. Αυτό αφορά το κριτήριο της αποδοτικότητας (efficiency) που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα. Τα προτεινόμενα έργα θα έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν πληροφορίες αναφορικά με μετρικά στοιχείων των Πανεπιστημίων που τηρούνται σε πληροφοριακά συστήματα (π.χ. ΕΘΑΕΕ, ΜΟΔΙΠ) και αναλυτικά κοστολογικά δεδομένα ώστε να επιτρέψει την παροχή πληροφοριών για τη λήψη αποφάσεων, τη λογοδοσία προς το κοινωνικό σύνολο, την ενημέρωση των μελών ΔΕΠ για τους αναλισκόμενους πόρους ώστε να κάνουν τη καλύτερη δυνατή διαχείρισή τους καθώς και να μπορούν να αιτηθούν περισσότερων πόρων εάν έχουν σημαντικά αποτελέσματα και θα επιτρέψει τη στοχοθεσία με γνώμονα την επίτευξη της μέγιστης αποτελεσματικότητας με τους διαθέσιμους πόρους. Αντικείμενο των έργων θα είναι η ανάπτυξη πλατφόρμας που θα εξυπηρετεί θέματα κοστολόγησης για τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το σύστημα θα αναπτυχθεί με γνώμονα να παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες στη διοίκηση των πανεπιστημίων για σκοπούς λήψης αποφάσεων καθώς και λογοδοσία προς την κοινωνία και το Υπουργείο Παιδείας. Το σύστημα θα επιτρέπει την παρακολούθηση της ανάλωσης των πόρων, της διαχείρισης του κόστους και της χρήσης της περιουσίας των δημοσίων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και θα είναι απολύτως συμβατό με τις υποχρεώσεις διάθεσης ανοιχτών δεδομένων από τους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου (ΦΕΚ 237 Α/31.10.2014). Το έργο θα επιτρέψει τη συσχέτιση του output (παραγόμενου έργου) με το input (τις εισροές σε οικονομικούς όρους των πανεπιστημίων) και επομένως θα επιτρέψει την αξιολόγηση των ερευνητικών ιδρυμάτων βάσει κριτηρίων αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας. Τα έργα θα υλοποιηθούν από το ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Ψηφιακής Διακυβέρνησης των Πανεπιστημίων, το GUNET, την ΕΘΑΕΕ και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.

Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ