1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του ΥΠΑΙΘ

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Απαραίτητος είναι ο εκσυγχρονισμός του ΠΣ του Υπουργείου Παιδείας (Γεν. Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης) για τη διασύνδεση του με τα ΠΣ των Ιδρυμάτων και τα ΠΣ άλλων Υπουργείων (π.χ. Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, κ.λπ.) μέσω:
Ανάπτυξης και χρήσης ενιαίου συστήματος για την αμιγώς ηλεκτρονική διαχείριση των υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης και επέκτασης της πληροφορικής υποδομής διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασίας με πλήρη διαλειτουργικότητα με τα υπόλοιπα συστήματα (ΠΑΠΥΡΟΣ κ.α.)
Ανάπτυξης υποσυστήματος διαχείρισης προσωπικού που θα περιλαμβάνει το σύνολο των Ιδρυμάτων και φορέων εποπτείας (υπηρεσιακή κατάσταση όλου του προσωπικού, εξέλιξη κλπ) και καταγραφής οικονομικών στοιχείων.
Δημιουργίας υποσυστήματος για την ενημέρωση των πολιτών, για την πορεία των αιτημάτων τους, αφού προηγηθεί αυθεντικοποίησή τους με χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
Ενίσχυσης των υποδομών και προμήθειας σχετικού εξοπλισμού στο ΥΠΑΙΘ.
Εκπαίδευσης και υποστήριξης των χρηστών του Υπουργείου και των περιφερειακών υπηρεσιών για την πλήρη αξιοποίηση των διαλειτουργούντων συστημάτων διαχείρισης εγγράφων και ροής εργασιών, χρήσης ψηφιακών υπογραφών για το σύνολο του προσωπικού της Γεν. Δ/νσης.
Να υπάρχει ένα Π.Σ. για την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και δεικτών για την εκπαίδευση όλων των βαθμίδων και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του Στρατηγικού σχεδιασμού των Υπουργείων και των Ειδικών Στρατηγικών.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ