Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Μετανάστευση & Άσυλο


Η ελληνική πολιτεία εφαρμόζει μία ενιαία στρατηγική με συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες με στόχο να διαχειριστεί άμεσα και αποτελεσματικά μεγάλο όγκο μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, στο πλαίσιο ενός κράτους δικαίου εφαρμόζοντας διεθνείς και ευρωπαϊκές συνθήκες. Το ελληνικό σύστημα οργανώνεται με τη δημιουργία μηχανισμών υποδοχής, ταυτοποίησης, μετεγκατάστασης ή ενσωμάτωσης των μεταναστευτικών μαζών και λήψης μέτρων για την απλούστευση, αποσαφήνιση και συντόμευση των διαδικασιών με χρήση ψηφιακών τεχνολογιών.

Περισσότερες πληροφορίες
7
Έργα συνολικά
2
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα