Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Εργασία & Κοινωνικές Υποθέσεις


Η διευκόλυνση και η ενδυνάμωση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, η προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η σύνδεσή της με την απασχόληση αποτελούν στρατηγικούς στόχους για την αύξηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας. Το ζητούμενο εδώ είναι η υποστήριξη της αξιοπρεπούς διαβίωσης των εργαζομένων και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας σε περιόδους μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας ή ανεργίας καθώς και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.

1η Αποτίμηση

Περισσότερες πληροφορίες
37
Έργα συνολικά
26
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Ψηφιοποίηση των πιστοποιητικών μονογονεϊκών νοικοκυριών

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακό πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Επέκταση συστήματος αναδοχής και υιοθεσίας

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Εποπτεία και Αξιολόγηση φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πρόσβασης στην Κοινωνική Προστασία

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανασχεδιασμός λειτουργίας Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

βραχυπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών, Ψηφιοποίηση Αρχείου και Ενοποιημένες Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ)

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ψηφιακός μηχανισμός συγκέντρωσης στοιχείων και εξαγωγής του Κατώτατου Νομοθετημένου Μισθού

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ψηφιακή Απονομή Σύνταξης ΑΤΛΑΣ

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Μηχανοργάνωση – ψηφιακή αναβάθμιση Νομικής Υπηρεσίας e-ΕΦΚΑ

μεσοπρόθεσμο

ματαιωμένο

Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Ιστορίας e-ΕΦΚΑ

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος e-ΕΦΚΑ

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Εξ αποστάσεως επαγγελματική εκπαίδευση (e-learning) στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Ψηφιοποίηση διαδικασίας πρόσληψης ωρομισθίων καθηγητών για τις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και βρεφονηπιοκόμων για τους ΒΝΣ ΟΑΕΔ και διαδικασίας υποβολής αιτήσεων μαθητών και γονέων βρεφών και νηπίων με τη χρήση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr)

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Υποσυστήματα επιτελικής πληροφόρησης και επιχειρησιακής ευφυΐας (Business Intelligence-BI) πολιτικών αρμοδιότητας ΟΑΕΔ

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη νέου συστήματος οικονομικής διαχείρισης, προμηθειών και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τη Διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του ΟΑΕΔ (Real Estate Management System-REMS)

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τη Διαχείριση των προγραμμάτων Μαθητείας των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ (Apprenticeship Management System-AMS)

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τη Διαχείριση των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Training Management System-TMS)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανάπτυξη νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση των βασικών πολιτικών απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Πληροφοριακό σύστημα σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας με χρήση τεχνητής νοημοσύνης

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Υιοθέτηση Ευρωπαϊκής Κωδικοποίησης Επαγγελμάτων & Δεξιοτήτων (ESCO)

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών με εκτεταμένη χρήση διαλειτουργικοτήτων προς άμεσο όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων (Smart e-services)

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη μηχανισμού συνομιλίας (Chatbots) προς ενίσχυση των συμβουλευτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών πληροφόρησης των πολιτών και των επιχειρήσεων

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Δημιουργία σύγχρονου συστήματος ειδοποιήσεων των πολιτών

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ψηφιακή κατάρτιση στελεχών παροχής προνοιακών υπηρεσιών

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ενιαία Πύλη Πληροφορίας για όλα τα προγράμματα ανά την επικράτεια για την εργασία και την καταπολέμηση της ανεργίας στο Υπουργείο Εργασίας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ομογενοποίηση Κωδικολογίων και Αποκατάσταση Ενιαίας Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ψηφιοποίηση Χρόνου Εργασίας. Αυτοματοποίηση και Αποτύπωση Μεταβολών Χρόνου Εργασίας

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Εργάνη ΙΙ: Ανασχεδιασμός του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη»

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Δημιουργία εφαρμογών για φορητές συσκευές (OAEDapp)

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

EESSI - Δημόσιος Κατάλογος των Ευρωπαϊκών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Δημιουργία και θέση σε ισχύ της πλατφόρμας myOAEDlive

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Ψηφιακός μετασχηματισμός του ΟΠΕΚΑ - Ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμός του συστήματος εξυπηρέτησης των πολιτών

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Αναμόρφωση νομικού πλαισίου ακινήτων Πρόνοιας - Απογραφή, Ψηφιοποίηση, Τακτοποίηση και Μελέτη Αξιοποίησης Ακινήτων του Υπουργείου

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη