Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Εργασία & Κοινωνικές Υποθέσεις


Η διευκόλυνση και η ενδυνάμωση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, η προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και η σύνδεσή της με την απασχόληση αποτελούν στρατηγικούς στόχους για την αύξηση της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας. Το ζητούμενο εδώ είναι η υποστήριξη της αξιοπρεπούς διαβίωσης των εργαζομένων και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας σε περιόδους μειωμένης οικονομικής δραστηριότητας ή ανεργίας καθώς και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.

Περισσότερες πληροφορίες
32
Έργα συνολικά
10
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Εργάνη ΙΙ: Ανασχεδιασμός του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη»

μεσοπρόθεσμο

Ψηφιοποίηση Χρόνου Εργασίας. Αυτοματοποίηση και Αποτύπωση Μεταβολών Χρόνου Εργασίας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ομογενοποίηση Κωδικολογίων και Αποκατάσταση Ενιαίας Ροής Δεδομένων Απασχόλησης και Ασφάλισης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ενιαία Πύλη Πληροφορίας για όλα τα προγράμματα ανά την επικράτεια για την εργασία και την καταπολέμηση της ανεργίας στο Υπουργείο Εργασίας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακή κατάρτιση στελεχών παροχής προνοιακών υπηρεσιών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για Θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Υιοθέτηση Ευρωπαϊκής Κωδικοποίησης Επαγγελμάτων & Δεξιοτήτων (ESCO)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανάπτυξη νέου συστήματος οικονομικής διαχείρισης, προμηθειών και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΑΕΔ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Σύστημα Αυτόματης Διαδικασίας Εγγραφής Επιδόματος ΟΑΕΔ

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για τη Διαχείριση των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Training Management System-TMS)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας των ωφελούμενων προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικών της αγοράς εργασίας (M&E)

μεσοπρόθεσμο

Ψηφιοποίηση διαδικασίας πρόσληψης ωρομισθίων καθηγητών για τις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ και βρεφονηπιοκόμων για τους ΒΝΣ ΟΑΕΔ και διαδικασίας υποβολής αιτήσεων μαθητών και γονέων βρεφών και νηπίων με τη χρήση της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης διαδικασίας σύζευξης και φόρτου εργασίας εργασιακών συμβούλων (επέκταση Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Σύστημα επιχειρησιακής ευφυΐας (business intelligence) για τη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΑΕΔ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Επανειδίκευση & βελτίωση δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και ιδίως των εποχιακών εργαζόμενων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εξ αποστάσεως επαγγελματική εκπαίδευση (e-learning) στις ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

EESSI - Δημόσιος Κατάλογος των Ευρωπαϊκών Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος e-ΕΦΚΑ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Ιστορίας e-ΕΦΚΑ

μεσοπρόθεσμο

Μηχανοργάνωση – ψηφιακή αναβάθμιση Νομικής Υπηρεσίας e-ΕΦΚΑ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακή Απονομή Σύνταξης ΑΤΛΑΣ

μεσοπρόθεσμο

Ψηφιακός μηχανισμός συγκέντρωσης στοιχείων και εξαγωγής του Κατώτατου Νομοθετημένου Μισθού

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Αναμόρφωση ΟΠΣ ΣΕΠΕ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών, Ψηφιοποίηση Αρχείου και Ενοποιημένες Υπηρεσίες Διαλειτουργικότητας Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακός Μετασχηματισμός λειτουργίας Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

βραχυπρόθεσμο

Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πρόσβασης στην Κοινωνική Προστασία

μεσοπρόθεσμο

Εποπτεία και Αξιολόγηση φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Αναμόρφωση νομικού πλαισίου ακινήτων Πρόνοιας - Απογραφή, Ψηφιοποίηση, Τακτοποίηση και Μελέτη Αξιοποίησης Ακινήτων του Υπουργείου

μεσοπρόθεσμο

Επέκταση συστήματος αναδοχής και υιοθεσίας

βραχυπρόθεσμο

Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας

βραχυπρόθεσμο

Ψηφιακός μετασχηματισμός του ΟΠΕΚΑ - Ψηφιοποίηση και εκσυγχρονισμός του συστήματος εξυπηρέτησης των πολιτών

βραχυπρόθεσμο