1. Αρχική
  2. /
  3. Εργασία & Κοινωνικές Υποθέσεις

Εποπτεία και Αξιολόγηση φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής και προνοιακής φροντίδας οδηγεί σε κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων των φορέων άσκησης της δημόσιας κοινωνικής πολιτικής, με κινδύνους αλληλεπικάλυψης αυτών αλλά και απουσίας ουσιαστικού ελέγχου και εποπτείας της δράσης των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων κοινωνικής φροντίδας και συναφώς της αδυναμίας προσδιορισμού τόσο των ωφελούμενων ομάδων πληθυσμού όσο και του μείγματος της εκάστοτε σχεδιαζόμενης κοινωνικής και προνοιακής πολιτικής.

Με κριτήριο τον εξορθολογισμό της οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης και των εξ αυτής παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και την διασφάλιση ισότιμης, καθολικής και αποτελεσματικής πρόσβασης στις παρεχόμενες υπηρεσίες, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των προστατευόμενων ομάδων πληθυσμού, η δράση αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και ενοποίηση της σχετικής νομοθεσίας και αντιστοίχως της οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης κατά τρόπο ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση πόρων και ενότητα ελέγχου και εποπτείας όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Στόχευση

  • Απλοποίηση της πρόσβασης των πολιτών στις κοινωνικές παροχές
  • Ενοποίηση της κοινωνικοπρονοιακής νομοθεσίας
  • Καλύτερη οργάνωση των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης και αντίστοιχη εξοικονόμηση πόρων κατά την άσκηση της κοινωνικής πολιτικήςΔημιουργία ικανού και αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής και προνοιακής φροντίδας.

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ