1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Εποπτεία και Αξιολόγηση φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής και προνοιακής φροντίδας οδηγεί σε κατακερματισμό των αρμοδιοτήτων των φορέων άσκησης της δημόσιας κοινωνικής πολιτικής, με κινδύνους αλληλεπικάλυψης αυτών αλλά και απουσίας ουσιαστικού ελέγχου και εποπτείας της δράσης των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων κοινωνικής φροντίδας και συναφώς της αδυναμίας προσδιορισμού τόσο των ωφελούμενων ομάδων πληθυσμού όσο και του μείγματος της εκάστοτε σχεδιαζόμενης κοινωνικής και προνοιακής πολιτικής.

Με κριτήριο τον εξορθολογισμό της οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης και των εξ αυτής παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και την διασφάλιση ισότιμης, καθολικής και αποτελεσματικής πρόσβασης στις παρεχόμενες υπηρεσίες, με βάση τις πραγματικές ανάγκες των προστατευόμενων ομάδων πληθυσμού, η δράση αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό και ενοποίηση της σχετικής νομοθεσίας και αντιστοίχως της οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης κατά τρόπο ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση πόρων και ενότητα ελέγχου και εποπτείας όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ