1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ψηφιακό πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας

βραχυπρόθεσμο προγραμματισμένο

Σήμερα, ο πολύτεκνος πολίτης προκειμένου να λάβει το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, μεταβαίνει στον Δήμο αιτείται και παραλαμβάνει το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Με αυτό και κάποια άλλα υποστηρικτικά έγραφα που χρειάζονται κατά περίπτωση, μεταβαίνει στον γκισέ του πρωτοβάθμιου συλλόγου πολυτέκνων στο οποίο είναι εγγεγραμμένος. Εκεί, αφού έχει ελεγχθεί η οικονομική προς τον φορέα ενημερότητα, υποβάλλει αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας.
Ο πρωτοβάθμιος σύλλογος, αφού διενεργήσει έναν πρώτο έλεγχο πληρότητας αίτησης, αποστέλλει την αίτηση και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά , στην Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος – ΑΣΠΕ- , η οποία εδρεύει στην Αθήνα και η οποία προβαίνει σε ουσιαστικό και ενδελεχή έλεγχο (σκοπιμότητα, νομιμότητα) και έπειτα εκδίδει το πιστοποιητικό που διαθέτει δικλείδες ασφαλείας , και το αποστέλλει (αποκλειστικά έγχαρτα) είτε στον σύλλογο για να το παραλάβει ο πολίτης, είτε στον πολίτη απ’ ευθείας. Η ΑΣΠΕ διαθέτει σχετικό αρχείο αιτήσεων καθώς και όλα τα κατά καιρούς υποβληθέντα προς τον σκοπό αυτό, δικαιολογητικά, τις απορρίψεις και τις εκκρεμείς υποθέσεις και είναι ταξινομημένο με βάση τον μοναδικό Αριθμό Μητρώου της. Επιμέρους στόχο αποτελεί η ψηφιοποίηση του , διαθέτοντας άμεσα αναζητήσιμα και ανακτήσιμα έγγραφα έτοιμα προς αξιοποίηση τους τόσο για την εξυπηρέτηση των πολύτεκνων πολιτών όσο και για τους σκοπούς της ΑΣΠΕ μέσω των ΤΠΕ.
Με την προτεινόμενη ενέργεια, η αίτηση για το πιο πάνω αναφερόμενο πιστοποιητικό θα υλοποιείται και μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr, και την χρήση της θυρίδας του πολίτη / φορέων. Τα δε απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας ή άλλων πρόσφορων προς τον σκοπό ΤΠΕ, από τον πολίτη ή / και τον φορέα αντίστοιχα.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ