Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Δικαιοσύνη


Τα ουσιαστικά στοιχεία του ψηφιακού μετασχηματισμού για τον τομέα της Δικαιοσύνης αφορούν στην ανάπτυξη, ενσωμάτωση και βελτίωση ψηφιακών εργαλείων σχετικά με την πρόσβαση και διαχείριση της νομικής πληροφορίας, τη λειτουργία των δικαστικών διαδικασιών και εν γένει τη βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος. Χρήστες των ψηφιακών αυτών εργαλείων θα είναι οι πολίτες, οι ασκούντες νομικά επαγγέλματα, οι δικαστικές αρχές και οι φορείς του Δημόσιου Τομέα.

Περισσότερες πληροφορίες
30
Έργα συνολικά
4
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ Β’ Φάση)

μεσοπρόθεσμο

Αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)

μεσοπρόθεσμο

Αναβάθμιση συστήματος Τήρησης Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Αναβάθμιση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Ποινικού Μητρώου (ΕΠΜ)

βραχυπρόθεσμο

Ψηφιοποίηση εσωτερικών διαδικασιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Υπηρεσίες Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αφερεγγυότητας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης

μεσοπρόθεσμο

Ψηφιοποίηση αποφάσεων δικαστηρίων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ενιαίο περιβάλλον διαλειτουργικότητας στο χώρο της Δικαιοσύνης, ομογενοποίηση διαδικασιών και δημιουργία της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας Δίκης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της Δικαιοσύνης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση συστημάτων εκλογικής διαδικασίας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Δημιουργία εθνικών ηλεκτρονικών καταλόγων πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανάπτυξη συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών στα Υποθηκοφυλακεία (Έμμισθα, Άμμισθα) της χώρας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τα Υποθηκοφυλακεία (Έμμισθα, Άμισθα) της χώρας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Απλούστευση και ψηφιοποίηση πιστοποιητικών δικαστηρίων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Απλούστευση και ψηφιοποίηση πιστοποιητικών Εισαγγελιών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Δημιουργία Ενιαίου Συστήματος Διαθηκών (Μετάπτωση Διαφόρων Υφιστάμενων Συστημάτων - Ενοποίηση)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ηλεκτρονική Έκδοση Κληρονομητηρίου

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ηλεκτρονική Κατάθεση Δικογράφων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ηλεκτρονικές Συναινετικές Προσημειώσεις Υποθήκης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ηλεκτρονικές Διαταγές Πληρωμής

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ηλεκτρονικές Δηλώσεις Παράστασης σε Δικαστήρια

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ηλεκτρονική Επίδοση και Κοινοποίηση Εγγράφων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Παρακολούθηση Πορείας Ποινικής Υπόθεσης (Ροή μηνυτήριας αναφοράς)-Ηλεκτρονική Κατάθεση Μηνύσεων-Ηλεκτρονικά Αντίγραφα Ποινικών Αποσπασμάτων-Αποφάσεων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Αναμόρφωση Portal Δικαστηρίων και Εισαγγελιών – Ένταξη σε gov.gr

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ανασχεδιασμός πλατφόρμας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και του διαμοιρασμού πληροφοριών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Καταγραφή κατάθεσης ανήλικου στο Σπίτι του Παιδιού στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Πάτρα και Ηράκλειο με ηλεκτρονικά οπτικοακουστικά μέσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Σύνολο έργων που έχουν προταθεί από την ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων της χώρας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο