Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Δικαιοσύνη


Τα ουσιαστικά στοιχεία του ψηφιακού μετασχηματισμού για τον τομέα της Δικαιοσύνης αφορούν στην ανάπτυξη, ενσωμάτωση και βελτίωση ψηφιακών εργαλείων σχετικά με την πρόσβαση και διαχείριση της νομικής πληροφορίας, τη λειτουργία των δικαστικών διαδικασιών και εν γένει τη βελτίωση της λειτουργίας του δικαστικού συστήματος. Χρήστες των ψηφιακών αυτών εργαλείων θα είναι οι πολίτες, οι ασκούντες νομικά επαγγέλματα, οι δικαστικές αρχές και οι φορείς του Δημόσιου Τομέα.

1η Αποτίμηση

Περισσότερες πληροφορίες
28
Έργα συνολικά
19
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Σύνολο έργων που έχουν προταθεί από την ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων της χώρας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Καταγραφή κατάθεσης ανήλικου στο Σπίτι του Παιδιού στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Πάτρα και Ηράκλειο με ηλεκτρονικά οπτικοακουστικά μέσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανασχεδιασμός πλατφόρμας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και του διαμοιρασμού πληροφοριών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Παρακολούθηση Πορείας Ποινικής Υπόθεσης (Ροή Μήνυσης)- Ηλεκτρονική Κατάθεση Μηνύσεων- Ηλεκτρονικά Αντίγραφα Ποινικών Αποσπασμάτων – Αποφάσεων

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ηλεκτρονική Επίδοση και Κοινοποίηση Εγγράφων

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ηλεκτρονικές Δηλώσεις Παράστασης σε Δικαστήρια

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ηλεκτρονικές Διαταγές Πληρωμής

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ηλεκτρονικές Συναινετικές Προσημειώσεις Υποθήκης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ηλεκτρονική Κατάθεση Δικογράφων

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ηλεκτρονική Έκδοση Κληρονομητηρίου

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Δημιουργία Ενιαίου Συστήματος Διαθηκών (Μετάπτωση Διαφόρων Υφιστάμενων Συστημάτων - Ενοποίηση)

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Απλούστευση και ψηφιοποίηση πιστοποιητικών Εισαγγελιών

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Απλούστευση και ψηφιοποίηση πιστοποιητικών δικαστηρίων

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τα Υποθηκοφυλακεία (Έμμισθα, Άμισθα) της χώρας

μεσοπρόθεσμο

ματαιωμένο

Ανάπτυξη συστήματος Ηλεκτρονικών Πληρωμών στα Υποθηκοφυλακεία (Έμμισθα, Άμμισθα) της χώρας

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Δημιουργία εθνικών ηλεκτρονικών καταλόγων πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Αναβάθμιση και Ολοκλήρωση συστημάτων εκλογικής διαδικασίας

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της Δικαιοσύνης

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ενιαίο περιβάλλον διαλειτουργικότητας στο χώρο της Δικαιοσύνης, ομογενοποίηση διαδικασιών και δημιουργία της Ενιαίας Ηλεκτρονικής Θυρίδας Δίκης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιοποίηση αποφάσεων δικαστηρίων

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ανάπτυξη συστήματος συλλογής και επεξεργασίας στατιστικών δεδομένων της Δικαιοσύνης

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αφερεγγυότητας

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Υπηρεσίες Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε φορείς Γενικής Κυβέρνησης

βραχυπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Ψηφιοποίηση εσωτερικών διαδικασιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Αναβάθμιση συστήματος Τήρησης Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Επέκταση και Αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων του τομέα της Δικαιοσύνης

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Αναμόρφωση Portal Δικαστηρίων και Εισαγγελιών – Ένταξη σε gov.gr

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη