Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Περιβάλλον & Ενέργεια


Στον τομέα του Περιβάλλοντος έμφαση δίνεται στη διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσω του σχετικού πληροφοριακού συστήματος για την αδειοδότηση εταιρειών. Η αξιοποίηση βιομηχανικών απορριμμάτων θα εξυπηρετηθεί με τη βοήθεια της πλατφόρμας υποστήριξης βιομηχανικής συμβίωσης, η οποία θα οργανώνει και θα διασυνδέει τους παραγωγούς αποβλήτων μιας περιοχής, έτσι ώστε αυτά να ανακυκλώνονται. Η αξιοποίηση των μετεωρολογικών δεδομένων και η ανοικτή τους διάθεση προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, θα αμβλύνει τις συνέπειες από συμβάντα φυσικών καταστροφών και θα ενδυναμώσει το αίσθημα ασφάλειας σε αγρότες και κτηνοτρόφους.  

Περισσότερες πληροφορίες
24
Έργα συνολικά
2
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Μητρώο Ενεργειακών Κοινοτήτων - Μελών

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Δημιουργία συστήματος δυναμικής ενεργειακής τιμολόγησης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Αναβάθμιση και διασύνδεση ψηφιακών εργαλείων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακή υποστήριξη των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Πλατφόρμα υποστήριξης βιομηχανικής συμβίωσης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακή διαχείριση των δασικών διαχειριστικών μελετών

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Πληροφοριακό σύστημα καταγραφής της δασικής παραγωγής

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακή αποτύπωση του αγροτικού και δασικού οδικού δικτύου της χώρας και των συμβάντων δασικών πυρκαγιών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Δημιουργία πλατφόρμας υδρομετεωρολογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Επεξεργασία και Διάθεση μέσω ΤΠΕ Μετεωρολογικών Δεδομένων σε Επιχειρήσεις και Πολίτες

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Σύστημα Μετεωρολογικής Υποστήριξης της Πολιτικής Προστασίας για έντονα καιρικά φαινόμενα

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιοποίηση δεδομένων ρεμάτων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ηλεκτρονική αδειοδότηση υδροληψιών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακή υποστήριξη για την εξοικονόμηση ενέργειας σε ιδιωτικά κτήρια με χρήση εργαλείων IoT

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακή υποστήριξη για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτήρια με χρήση εργαλείων IoT

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εγκατάσταση και λειτουργία έξυπνων μετρητών νερού

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Σύστημα επιτήρησης δασών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιοποίηση Αρχείου Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο

μεσοπρόθεσμο

Ψηφιοποίηση Πολεοδομικού Αρχείου, διασύνδεση με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα του Κτηρίου και με τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη και τα ενιαία πρότυπα ψηφιοποίησης γεωχωρικών δεδομένων

μεσοπρόθεσμο

Κεντρικός Κόμβος Αδειών Δόμησης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Αναβάθμιση εξοπλισμού Κέντρου Δεδομένων (Data Center) και Εφεδρικού Κέντρου Δεδομένων (Disaster recovery center) Κτηματολογίου για λειτουργία σε εικονικό περιβάλλον (virtualization)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Κάλυψη χαρτογραφικών αναγκών Ελληνικού Δημοσίου

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακή δράση για την μέτρηση και παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης για τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των ψηφιακών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο