Αρχική / Τομείς Οικονομίας

Περιβάλλον & Ενέργεια


Στον τομέα του Περιβάλλοντος έμφαση δίνεται στη διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσω του σχετικού πληροφοριακού συστήματος για την αδειοδότηση εταιρειών. Η αξιοποίηση βιομηχανικών απορριμμάτων θα εξυπηρετηθεί με τη βοήθεια της πλατφόρμας υποστήριξης βιομηχανικής συμβίωσης, η οποία θα οργανώνει και θα διασυνδέει τους παραγωγούς αποβλήτων μιας περιοχής, έτσι ώστε αυτά να ανακυκλώνονται. Η αξιοποίηση των μετεωρολογικών δεδομένων και η ανοικτή τους διάθεση προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, θα αμβλύνει τις συνέπειες από συμβάντα φυσικών καταστροφών και θα ενδυναμώσει το αίσθημα ασφάλειας σε αγρότες και κτηνοτρόφους.  

1η Αποτίμηση

Περισσότερες πληροφορίες
25
Έργα συνολικά
7
Έργα
σε εξέλιξη

Έργα

Ψηφιακή δράση για την μέτρηση και παρακολούθηση των ατμοσφαιρικών ρύπων και της θαλάσσιας ρύπανσης για τη βελτιστοποίηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και των ψηφιακών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Κάλυψη χαρτογραφικών αναγκών Ελληνικού Δημοσίου

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Αναβάθμιση εξοπλισμού Κέντρου Δεδομένων (Data Center) και Εφεδρικού Κέντρου Δεδομένων (Disaster recovery center) Κτηματολογίου για λειτουργία σε εικονικό περιβάλλον (virtualization)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Κεντρικός Κόμβος Αδειών Δόμησης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Εγκατάσταση και λειτουργία έξυπνων μετρητών νερού

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ψηφιακή υποστήριξη για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια με χρήση εργαλείων IoT

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ψηφιακή υποστήριξη για την εξοικονόμηση ενέργειας σε ιδιωτικά κτίρια με χρήση εργαλείων IoT

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ηλεκτρονική αδειοδότηση υδροληψιών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιοποίηση δεδομένων ρεμάτων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Δημιουργία πλατφόρμας υδρομετεωρολογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακή αποτύπωση του αγροτικού και δασικού οδικού δικτύου της χώρας και των συμβάντων δασικών πυρκαγιών

βραχυπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Πληροφοριακό σύστημα καταγραφής της δασικής παραγωγής

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιακή διαχείριση των δασικών διαχειριστικών μελετών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Πλατφόρμα υποστήριξης βιομηχανικής συμβίωσης

μεσοπρόθεσμο

ολοκληρωμένο

Ψηφιακή υποστήριξη των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Αναβάθμιση και διασύνδεση ψηφιακών εργαλείων

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Δημιουργία συστήματος δυναμικής ενεργειακής τιμολόγησης

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Μητρώο Ενεργειακών Κοινοτήτων - Μελών

βραχυπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Σύστημα Μετεωρολογικής Υποστήριξης της Πολιτικής Προστασίας για έντονα καιρικά φαινόμενα (Σύστημα Ανίχνευσης και Πρόγνωσης μικρής διάρκειας για έντονα καιρικά φαινόμενα και ενημέρωσης του κοινωνικού συνόλου)

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Γεωχωρική και πληροφοριακή αποτύπωση των ΚΕΠ

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο

Ψηφιοποίηση Αρχείου Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Πληροφοριακό Σύστημα Αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Επεξεργασία και Διάθεση μέσω ΤΠΕ Μετεωρολογικών Δεδομένων σε Επιχειρήσεις και Πολίτες

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Ψηφιοποίηση Πολεοδομικού Αρχείου, διασύνδεση με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα του Κτηρίου και με τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη και τα ενιαία πρότυπα ψηφιοποίησης γεωχωρικών δεδομένων

μεσοπρόθεσμο

σε εξέλιξη

Σύστημα επιτήρησης δασών

μεσοπρόθεσμο

προγραμματισμένο