1. Αρχική
  2. /
  3. Περιβάλλον & Ενέργεια

Πλατφόρμα υποστήριξης βιομηχανικής συμβίωσης

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Η Βιομηχανική Συμβίωση είναι ένα εργαλείο για την προώθηση της περιβαλλοντικής αειφορίας, της οικολογίας και της οικονομίας. Ειδικότερα η αξιοποίηση βιομηχανικών απορριμμάτων και αποβλήτων μιας βιομηχανίας δύναται να οδηγήσει σε υπηρεσίες ή/και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας άλλων, εφόσον αυτή ενσωματωθεί σε προσεγγίσεις Κυκλικής Οικονομίας (Circular Economy). Για το σκοπό αυτό ήδη υλοποιείται πιλοτικό Διαβαλκανικό Ευρωπαϊκό έργο (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Αλβανία) που έχει ως στόχο τη δημιουργία μιας πρωτοπόρας ψηφιακής πλατφόρμας που θα οργανώνει και θα διασυνδέει τους παραγωγούς αποβλήτων μιας περιοχής (βιομηχανίες, δήμους, επιχειρήσεις, εμπορικά καταστήματα κ.λπ.), έτσι ώστε να ανακυκλώνουν τα απόβλητά τους και να τα διοχετεύουν ως πρώτες ύλες σε άλλες βιομηχανίες. Η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ανωτέρω πιλοτικού έργου θα συμβάλει στην πράσινη ανάπτυξη και θα προαγάγει την κυκλική οικονομία. 

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περιγραφή έργου

Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας θα καταγραφεί ο κύκλος ζωής βιομηχανικών προϊόντων (π.χ. σχεδιασμός, παραγωγή, εμπορική εκμετάλλευση, απόρριψη) και μέσω τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού θα προωθηθεί η δυνατότητα απορρίμματα και απόβλητα των διαδικασιών να αξιοποιούνται ως προϊόντα υψηλής υπολειμματικής αξίας για τον ίδιο ή άλλους βιομηχανικούς κλάδους – υποστηρίζοντας τη βιομηχανική συμβίωση. Η πλατφόρμα θα καλύψει την ανάγκη εύρεσης και προμήθειας δευτερογενών υλικών αλλά και την ανάπτυξη της σχετικής δευτερογενούς αγοράς. Η νέα πλατφόρμα αρχικά θα εστιάσει στην καταγραφή και εμπορία των αδρανών δευτερογενών υλικών που προέρχονται από τις εξόδους των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ανά περιφέρεια της Ελλάδος και στην αξιοποίηση αυτών για πράσινες και κυκλικές δημόσιες συμβάσεις, δηλαδή συμβάσεις που γίνονται με περιβαλλοντικά κριτήρια και απαιτούν την αξιοποίηση συγκεκριμένου ποσοστού δευτερογενών (από ανακύκλωση) υλικών π.χ. σε δημόσια έργα στην Ελλάδα. Ενδεικτικά οφέλη αποτελούν η μείωση των εισαγωγών πρώτων υλών, η μείωση της παραγωγής και ταφής βιομηχανικών αποβλήτων, η μείωση των εκπομπών CO2 και η μείωση εξόδων για τις βιομηχανίες και τους δήμους, καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και νέων επιχειρηματικών ευκαιριών.

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ