1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ψηφιακή υποστήριξη των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων

βραχυπρόθεσμο προγραμματισμένο

Οι επιχειρήσεις προκειμένου να λειτουργήσουν είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις δραστηριότητες τους στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ). Το πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4014/2011 επιβάλλει τη λήψη σχετικής αδειοδότησης με βάση τις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ). Κατά τη φάση λειτουργίας της επιχείρησης, η παρακολούθηση της συμμόρφωσής της με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί γίνεται με την καταχώρηση των στοιχείων των αποβλήτων που παράγονται (ποσότητα, τρόπος διαχείρισης, είδος κ.λπ.) στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). Στο ανωτέρω πλαίσιο, η υλοποίηση ενός πληροφοριακού συστήματος για την ψηφιακή υποστήριξη των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σε όλο τον κύκλο ζωής τους, διαλειτουργώντας παράλληλα με τα σχετικά μητρώα ΗΠΜ, ΑΕΠΟ, ΗΜΑ είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την ενίσχυση της εποπτείας της διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα. Μέσω της παρούσας δράσης και αξιοποιώντας το μητρώο των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ),κάθε έργο που υλοποιείται θα αποκτά περιβαλλοντική ταυτότητα, καθώς θα δηλώνεται το «περιβαλλοντικό» ιστορικό του.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ