1. Αρχική
  2. /
  3. Περιβάλλον & Ενέργεια

Ψηφιοποίηση Αρχείου Υποθηκοφυλακείων για το Εθνικό Κτηματολόγιο

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση των αρχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών καθενός από τα συμμετέχοντα στο έργο Υποθηκοφυλακεία και η εισαγωγή τους στο Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ). Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει τόσο τη σάρωση των στοιχείων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών όσο και την καταχώρηση βασικών στοιχείων τους σε εξειδικευμένο σύστημα διαχείρισης εγγράφων & ψηφιακών αρχείων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Περιγραφή έργου

Πρόκειται για τη δημιουργία ενός επίσημου ψηφιακού αντιγράφου του συστήματος, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιείται εφεξής για να διενεργείται έρευνα στα στοιχεία του υποθηκοφυλακείου. Ενδεικτικά, τα βιβλία που απαρτίζουν το σύστημα και θα ψηφιοποιηθούν είναι τα ακόλουθα: Αλφαβητικά ευρετήρια, Βιβλία Εκθέσεων, Βιβλία μερίδων, Αρχεία τίτλων μεταγραφών, Βιβλία υποθηκών, Αρχεία υποθηκών, Βιβλία κατασχέσεων, Αρχεία κατασχέσεων, Βιβλία Διεκδικήσεων, καθώς και Αρχεία διεκδικήσεων. Στο έργο συμμετέχουν 390 Υποθηκοφυλακεία, που αντιστοιχούν σε όλες τις Περιφέρειες της Ελληνικής Επικράτειας. Επιπρόσθετα, το έργο περιλαμβάνει την Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης εγγράφων & Ψηφιακών Αρχείων (DMS/DAS), εντός του οποίου θα τηρείται το αρχείο στο διηνεκές. Το σύστημα αυτό θα παρέχει με web services τη δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων του συστήματος από άλλα πληροφοριακά συστήματα του φορέα, όπως είναι για παράδειγμα το Σύστημα Πληροφορικής του Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ).

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ