1. Αρχική
  2. /
  3. Περιβάλλον & Ενέργεια

Δημιουργία πλατφόρμας υδρομετεωρολογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Αντικείμενο έργου

Η διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας συνδέεται με κρίσιμες παραμέτρους της κοινωνικής δραστηριότητας, όπως η ασφαλής απόληψη νερού για ύδρευση, άρδευση, και υδροηλεκτρική παραγωγή, η αντιπλημμυρική προστασία και η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος. Η παρακολούθηση των μετεωρολογικών (βροχή, θερμοκρασία, εξάτμιση κ.ά) και υδρολογικών (παροχή και ποιότητα ποταμών και υπόγειων νερών) μεταβλητών και η κατάρτιση ιστορικών χρονοσειρών είναι απαραίτητες για (α) το σχεδιασμό υδραυλικών έργων, (β) τη συνεχή παρακολούθηση και έγκαιρη προειδοποίηση για την ποιότητα και ποσότητα του νερού που κινείται στα υδάτινα σώματα και (γ) την παρακολούθηση των κλιματικών διακυμάνσεων. Στόχος είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας υδρομετεωρολογικών και περιβαλλοντικών δεδομένων, η οποία θα αξιοποιεί το σύνολο των υδρομετεωρολογικών δεδομένων της χώρας με σκοπό (α) την ανάδειξη του συνόλου των μετρητικών υποδομών για την πληρέστερη αξιοποίηση τους και (β) την αξιοποίησή τους, ώστε να επιτυγχάνεται ο ορθολογικός σχεδιασμός παρεμβάσεων και υλοποίησης έργων. 

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Εθνικής Αμυνας

Περιγραφή έργου

Το έργο θα συμπεριλάβει πηγές δεδομένων, όπως πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων από υλοποιημένα έργα καθώς και συστήματα αισθητήρων. Ουσιαστικό πυλώνα αποτελούν έργα και εργαλεία, όπως ενδεικτικά, τα Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης Υδάτων, το Μητρώο Σημείων Υδροληψίας, η Διαχείριση Κινδύνων Πλημμύρας, η Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας (ΕΤΥΜΠ), η Γεωπύλη Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών, το Μητρώο ταυτοτήτων υδάτων κολύμβησης της Ελλάδας, ο Μηχανισμός Παρακολούθησης Υπηρεσιών Ύδατος και η Εθνική βάση δεδομένων για την εφαρμογή της Οδηγίας 91/271/EOK. Μέσω της πλατφόρμας θα διατίθενται δεδομένα αισθητήρων της ΕΜΥ, υδρομετρικών σταθμών, όπως του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έργων «έξυπνης πόλης» καθώς και δράσεων για τον αγροτικό τομέα, όπως η « Έξυπνη Γεωργία» και ο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα». Πρόσθετο πυλώνα αφορούν δράσεις και έργα στο πλαίσιο χαρτογράφησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μετρήσεις από δίκτυα αισθητήρων της ποιότητας του αέρα, των υδάτων και του εδάφους καθώς και άλλες μετρήσεις ποιότητας του περιβάλλοντος (θόρυβος, ακτινοβολίες, κ.λπ.). Όπου είναι εφικτό, τα δεδομένα από τους αισθητήρες θα παρέχονται σε τρίτους ανοικτά σε πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα θα επιδιώκεται ο μετασχηματισμός τους σε διαδεδομένα πρότυπα, ώστε να μεγιστοποιείται η αξιοποίησή τους. Η πλατφόρμα παράλληλα θα αξιοποιεί και θα αναδεικνύει για χρήση δεδομένα από τη ΔΕΗ, την ΕΥΔΑΠ, τις περιφέρειες και τους Δήμους, παρέχοντας όλες τις προϋποθέσεις για την από κοινού χρήση των δεδομένων μεταξύ των φορέων.

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ