1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Επιχειρησιακή Ανάπτυξη της Διεύθυνσης Ψηφιακών Ικανοτήτων / Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου των δράσεων της Διεύθυνσης

βραχυπρόθεσμο προγραμματισμένο

α) Ανάπτυξη σχεδίου για τον καθορισμό των αναγκών, ευκαιριών και δυνατοτήτων για την επιχειρησιακή ανάπτυξη της Διεύθυνσης Ψηφιακών Ικανοτήτων (άνθρωποι, πόροι, έργα)
β) Η υλοποίηση της στρατηγικής, των επιχειρησιακών στόχων και της εξειδίκευσης των έργων της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων απαιτεί την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα περιλαμβάνει το σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δράσεων για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων για την αποφυγή του ψηφιακού αποκλεισμού, των κοινωνικών ανισοτήτων και τη δημιουργία δικτύου ασφάλειας και προστασίας στον πολίτη. Ταυτόχρονα θα σχεδιάζει και θα προτεραιοποιεί ψηφιακές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και δράσεις ενδιάμεσων και προηγμένων δεξιοτήτων που απαιτεί η ψηφιακή εποχή.
γ) Βασικοί άξονες για την ανάπτυξη των σχεδίων θα αποτελέσουν η ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργειών όλων των συναρμόδιων και εμπλεκόμενων οργανισμών της χώρας -δημόσιου και ιδιωτικού τομέα- η εναρμόνιση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές πολιτικές (Digi Comp), η δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών με Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και ώστε να υλοποιούνται έργα και δράσεις και η χώρα να βελτιώσει τους αντίστοιχους δείκτες ( DESI) στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ