1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Συμβολή στην ενσωμάτωση προγραμμάτων ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Το έργο αφορά στην ενσωμάτωση προγραμμάτων ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων σε όλο το φάσμα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καλύπτοντας όλη τη μαθησιακή διαδρομή από την προσχολική εκπαίδευση έως και την αποφοίτηση από το λύκειο. Η παρέμβαση εστιάζει σε έναν μηχανισμό εκπαίδευσης που στοχεύει στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την αναδιάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών και της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας, με στόχο να προαχθούν με τον καλύτερο τρόπο οι ψηφιακές ικανότητες ενός παιδιού για μία δεδομένη μαθησιακή ηλικία, λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα νοητικά επίπεδα ανάπτυξης των παιδιών ανά ηλικία, τα υφιστάμενα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, το δεδομένο τεχνολογικό αλλά και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Το έργο θα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας με το Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Στο έργο ενδεικτικά εντάσσεται η εκτεταμένη εφαρμογή των ανοιχτών εργαστηρίων open EDU-Labs (Εργαστήρια Δεξιοτήτων) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μία επί πλέον προσέγγιση για την αξιοποίηση των εργαστηρίων είναι και η οργάνωση hackathons με στόχο την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.
Η τεχνική εκπαίδευση μέσω των ΕΠΑΛ καθώς και η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω των ΙΕΚ μπορούν να αναβαθμιστούν με εξειδίκευση σε ειδικότητες πληροφορικής και ανάπτυξης ψηφιακών ικανοτήτων και σύνδεσης με την αγορά εργασίας.
Η ανάδειξη και η αξιοποίηση καλών πρακτικών εκπαιδευτικών οργανισμών και εκπαιδευτικών μονάδων που έχουν υιοθετήσει τις νέες τεχνολογίες, τη ρομποτική, τον κώδικα και το STEM για την καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων μπορούν να συμβάλλουν στην αλλαγή της εκπαιδευτικής κουλτούρας.
Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η αναβάθμιση των ψηφιακών τους ικανοτήτων, ώστε να διασφαλίζεται, ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τη τεχνολογία για την εκπαίδευση. Βασικό εργαλείο της δράσης θα αποτελέσει το αντίστοιχο Εθνικό Πλαίσιο Ψηφιακών ικανοτήτων καθώς και η οργάνωση συστήματος πιστοποίησης της επάρκειάς τους.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ