1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων σε στρατεύσιμους

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Μια σημαντική δεξαμενή νέου ανθρώπινου δυναμικού που αναμένεται να εισέλθει άμεσα στην αγορά εργασίας και θα χρειαστεί ενισχυμένες ψηφιακές ικανότητες είναι αυτή των στρατεύσιμων νέων. Επιπλέον, παρατηρείται αυξημένη ανεργία και εργασιακή ανασφάλεια λόγω αποκοπής των στρατευμένων από το εργασιακό τους περιβάλλον.
Ο αριθμός τους υπολογίζεται σε περίπου 35.000 ανά έτος και τα σχετικά προγράμματα, θα είναι εστιασμένα στις ανάγκες ενός νέου που θα μείνει αδρανής επαγγελματικά για ένα διάστημα ενός έτους, ενώ παράλληλα οι ανάγκες και οι δεξιότητες που απαιτούνται για την είσοδό του στην αγορά εργασίας είναι ολοένα και περισσότερο απαιτητικές με έμφαση στις νέες τεχνολογίες.
Η δράση στοχεύει στην υλοποίηση προγραμμάτων μάθησης (reskilling & upskilling) και την πιστοποίηση των αποκτηθέντων ικανοτήτων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων στους νέους στρατεύσιμους. Η προστιθέμενη αξία της προτεινόμενης δράσης αφορά την άμβλυνση των διαφορών σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται σε κάθε εργασιακό αντικείμενο, την πιστοποίηση εξειδικευμένων θεματικών ενοτήτων υψηλής σπουδαιότητας για τις τεχνολογίες του μέλλοντος, την ενίσχυση της απόδοσης και της προσωπικής ανέλιξης των εργαζομένων, την ενίσχυση αισθήματος ανάληψης περισσότερων ή πολύπλοκων ευθυνών, γρήγορη προσαρμογή στις νέες ανάγκες και μεταβαλλόμενες τάσεις της αγοράς εργασίας.
Το πρόγραμμα θα αξιοποιήσει την πλατφόρμα της Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών για την ηλεκτρονική διενέργεια των διαδικασιών μάθησης.
Επιπλέον η στόχευση του προγράμματος είναι ένα ποσοστό του καταρτισμένου δυναμικού όχι μόνο να απασχοληθεί σε ανάλογες θέσεις στρατευσίμων αλλά να γίνει και «ταίριασμα» με την αγορά εργασίας πριν την ολοκλήρωση της στρατιωτικής θητείας.

Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ