1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων και δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την ανάπτυξη των Ψηφιακών Ικανοτήτων

βραχυπρόθεσμο προγραμματισμένο

Στο πλαίσιο της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων προβλέπεται εκτός των άλλων και ένα σύνολο ενεργειών και δράσεων που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ενιαία και άμεση πρόσβαση σε εκπαιδευτικό περιεχόμενο για ευρύτατες πληθυσμιακές ομάδες πολιτών, επαγγελματιών, μαθητών, φοιτητών κ.λ.π. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα ψηφιακών ικανοτήτων με ασύγχρονη και σύγχρονη εκπαίδευση περιλαμβάνει τη δημιουργία προσωποποιημένης πρόσβασης και ατομικής εκπαιδευτικής θυρίδας, μέσα από την οποία οι συμμετέχοντες συγκεντρώνουν και διαχειρίζονται τον εκπαιδευτικό τους φάκελο με βάση τις ψηφιακές ικανότητες που ανέπτυξαν στα μαθήματα που παρακολούθησαν.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και το περιεχόμενο των μαθημάτων προσφέρονται από παρόχους, φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα μέσω της διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με τρίτα συστήματα παροχής εκπαιδευτικού περιεχομένου ή σχεδιάζονται και αναπτύσσονται για να υπηρετήσουν τις καταγεγραμμένες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ο σχεδιασμός των μαθημάτων ακολουθεί τα ενιαία κριτήρια και τις προδιαγραφές που θα διαμορφώνονται με βάση το Εθνικό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων και λαμβάνοντας υπόψη τους διδακτικούς στόχους για την εκάστοτε πληθυσμιακή ομάδα. Η όλη εκπαιδευτική διαδικασία συνοδεύεται από αντίστοιχα εργαλεία αυτοαξιολόγησης και ολοκληρώνεται με τη δυνατότητα παροχής πιστοποίησης των γνώσεων μέσα από τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος ομοιογενούς μηχανισμού πιστοποίησης των ψηφιακών ικανοτήτων σύμφωνα με ευρέως διαδεδομένα πρότυπα.
Η έγκριση και υλοποίηση των εκπαιδευτικών μαθημάτων ακολουθεί επίσης συγκεκριμένες προδιαγραφές προσβασιμότητας, παρουσίασης, εμπειρίας χρήστη και διασύνδεσης με τρίτα συστήματα.
Όσον αφορά στο έργο της αποδοχής ή προμήθειας και ενσωμάτωσης των εκπαιδευτικών μαθημάτων περιλαμβάνεται η αξιολόγηση ως προς το περιεχόμενο και την ποιότητα σχεδιασμού τους, ώστε να ικανοποιούν εξειδικευμένες ανάγκες ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων. Οι πάροχοι των μαθημάτων είναι επιλεγμένοι οργανισμοί με αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό, εκπαιδευτικό τεχνολογικό κύρος και όπως ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, διεθνείς εταιρείες, τραπεζικά ιδρύματα, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και αναγνωρισμένοι οργανισμοί ψηφιακής εκπαίδευσης. Η αρχιτεκτονική του εκπαιδευτικού τομέα της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων θα διακρίνεται από τη δυνατότητα εύκολης ενσωμάτωσης περιεχομένου μαθημάτων, εκπαίδευσης/κατάρτισης
υφιστάμενων φορέων-ακαδημιών εκπαίδευσης έτσι ώστε οι εν λόγω φορείς-ακαδημίες να μπορούν να διατηρούν την αυτοτέλειά τους αφενός και αφετέρου να αποτελούν εν δυνάμει «συνεργάτες», συμμετέχοντας σε μια ευρύτερη εθνική προσπάθεια.
Η εφαρμογή ενός πιλοτικού έργου, που περιλαμβάνει όλα τα στάδια ενός ολοκληρωμένου οργανωσιακού, επιχειρησιακού και εκπαιδευτικού μοντέλου.Η προσωποποιημένη προσβασιμότητα, η σύνταξη του εκπαιδευτικού προφίλ του συμμετέχοντα, η δυνατότητα επιλογής μαθημάτων και μαθησιακών μονοπατιών με τα αντίστοιχα εργαλεία αυτοαξιολόγησης θα οδηγούν σε αντίστοιχες διαδικασίες πιστοποίησης των γνώσεων. Η πιλοτική αυτή εφαρμογή στοχεύει να αναδείξει τη δυνατότητα της καθολικής εφαρμογής της δράσης μέσω εκπαιδευτικών μονοπατιών που θα οδηγούν σε διαδικασίες πιστοποίησης, αλλά και την επιλογή των κατάλληλων τεχνολογιών.
Οι ενέργειες της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων περιλαμβάνουν επίσης δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και δημοσιότητας για την προώθηση των δραστηριοτήτων και του περιεχομένου της ολοκληρωμένης πλατφόρμας. Οι δράσεις αυτές ευαισθητοποίησης και με την αξιοποίηση της εμπειρίας αντίστοιχων εκπαιδευτικών φορέων και κοινοτήτων θα συμβάλουν στην ενδυνάμωση και στη διαμόρφωση της ψηφιακής κουλτούρας για τον πολίτη καθώς και στην ενίσχυση της κουλτούρας συνεχιζόμενης μάθησης και προσωπικής ανάπτυξης.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ