1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Δημιουργία πλατφόρμας ευφυούς τουρισμού

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Ο τουρισμός αποτελεί ένα πολύπλοκο οικοσύστημα το οποίο παρέχει προς τον επισκέπτη υπηρεσίες διαμονής, εστίασης, ψυχαγωγίας και μεταφορών μεριμνώντας παράλληλα για την ασφάλεια και την υγεία του. Για το λόγο αυτό, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι αναγκαία η συγκρότηση πλατφόρμας ευφυούς τουρισμού με σκοπό την τεκμηριωμένη διαμόρφωση πολιτικής και κατευθύνσεων για τον τουρισμό σε εθνικό επίπεδο, την παροχή υπηρεσιών επεξεργασμένης πληροφόρησης προς τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του τουρισμού, καθώς και την παροχή ανοικτών δεδομένων προς τις επιχειρήσεις και την ερευνητική κοινότητα. Η πλατφόρμα ευφυούς τουρισμού θα υποστηρίζεται από αποθήκη γεωχωρικών δεδομένων με πληθώρα δεδομένων από διαφορετικές πηγές και θα παράγει δείκτες και οπτικοποιημένη πληροφορία με τη χρήση τεχνολογιών μεγάλων δεδομένων και εργαλείων επιχειρηματικής ευφυΐας. Θα αποτελεί μια δράση εθνικής εμβέλειας και δύναται να έχει εταίρους τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) καθώς και άλλους συλλογικούς φορείς. Η συλλογή και η βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων θα έχει ως άμεσο στόχο την ανάπτυξη εφαρμογών και μοντέλων πρόβλεψης για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Συγκεκριμένα, θα παρέχει τη δυνατότητα για προγνωστικά μοντέλα της διεθνούς τουριστικής ζήτησης για την Ελλάδα και τη διαμόρφωση εταιρικής η εθνικής στρατηγικής. Παράλληλα είναι αναγκαία η παρακολούθηση και η συνδιαμόρφωση πολιτικής με τους λοιπούς φορείς της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης και για το λόγο αυτό θα συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις αναγκαίες υποδομές που λειτουργούν ως καταλύτες για την τουριστική ανάπτυξη και αφορούν στην ενέργεια, στο νερό, τη συνδεσιμότητα, στις υποδομές μεταφορών, στην εφοδιαστική αλυσίδα, στη διαχείριση απορριμμάτων, στον πολεοδομικό σχεδιασμό, στην ασφάλεια, στην υγεία καθώς και στο πολιτισμικό και φυσικό κεφάλαιο.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Τουρισμού
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ