1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Υλοποίηση και Υποστήριξη G-Cloud Next Generation

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Το G-Cloud Next Generation (NxG) είναι το σύνολο των υπολογιστικών υποδομών που θα διαχειρίζεται η ΓΓΠΣΔΔ για την εξυπηρέτηση συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης. Οι υποδομές αυτές αποτελούν υπολογιστικούς πόρους που βρίσκονται φυσικά εγκατεστημένοι σε κέντρα δεδομένων του Δημοσίου που πρόκειται να μετασχηματιστούν και να αναβαθμιστούν, είτε αποτελούν Ψηφιακές Υποδομές Δημόσιου Υπολογιστικού Νέφους. Για την υλοποίηση του (NxG) θα πραγματοποιηθεί επέκταση της υφιστάμενης υπολογιστικής ισχύος, καθώς και προσθήκη ενός δεύτερου κέντρου δεδομένων, ιδίων δυνατοτήτων σε διαφορετική τοποθεσία (DR site). Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί προμήθεια υπολογιστικών υποδομών από παρόχους δημόσιου υπολογιστικού νέφους συγκροτώντας ένα υβρι- δικό σύστημα υπολογιστικού νέφους. Με τη δράση αυτή θα δημιουργηθούν εξειδικευμένες νησίδες με διαφορετικά επίπεδα υπηρεσιών (SLAs) για την κάλυψη ειδικών απαιτήσεων φιλοξενίας συστημάτων και θα διαμορφωθούν οι πολιτικές και οι πρακτικές για την αξιοποίηση υπηρεσιών φιλοξενίας και από ιδιωτικούς φορείς, καλύπτοντας τις υφιστάμενες ανάγκες αυξημένης ασφάλειας, ανεκτικότητας, καθώς και δυνατότητα ανάκαμψης από καταστροφές. Έτσι επιτυγχάνεται κάλυψη της επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity) των πλέον κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης, υιοθετώντας αρχιτεκτονικές λύσεις όπως αυτή της διευρυμένης συστάδας (stretch cluster) με νέες πιο προηγμένες υπηρεσίες σε επίπεδο Infrastructure as a Service (IaaS), καθώς και υπηρεσίες Platform as a Service (PaaS) και Software as a Service (SaaS). Προβλέπεται υλοποίηση νέων υποδομών όσο και μετασχηματισμός και ολοκλήρωση (integration) στις υφιστάμενες, καθώς και αδειοδότη- ση, σε επίπεδο βάσης δεδομένων, εφαρμογών και παρουσίαση για όλα τα υφιστάμενα και νέα πληροφοριακά συστήματα, που θα φιλοξενηθούν στο NxG. Επιπλέον η ΓΓΠΣΔΔ στοχεύει στην υλοποίηση όλων των νέων συστημάτων αλλά στη σταδιακή επικαιροποίηση των υπαρχόντων, ώστε να ακολουθούν Cloud Native αρχιτεκτονικές. Συνέπεια των ανωτέρω θα είναι η επίτευξη οικονομιών κλίμακας και η εκμετάλλευση καινοτομιών στον τομέα της αποθήκευσης δεδομένων και των αυτοματισμών κατά τη διαδικασία υλοποίησης, επέκτασης (deployment) αλλά και λειτουργίας.

Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ