1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Κεντρικό και Ενιαίο Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Government ERP)

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Το έργο αφορά στην αναμόρφωση του συστήματος χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης του Δημοσίου με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς του μέσω: εκπόνησης σχεδίων δράσεων και μελετών ανασχεδιασμού διαδικασιών, αρχικής καταγραφής απαιτήσεων και μοντελοποίησης νέων επιχειρησιακών διαδικασιών. Οι μελέτες αυτές εκπονούνται για να καλύψουν ανάγκες της Κεντρικής Διοίκησης και της λοιπής Γενικής Κυβέρνησης σε θέματα χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης. υλοποίησης και λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη των λειτουργιών χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης της Κεντρικής Διοίκησης και παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών και δημοσιονομικών στοιχείων των φορέων της λοιπής Γενικής Κυβέρνησης και ενεργειών υποστηρικτικών, διαχείρισης αλλαγών και ανάπτυξης υποδομών στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης και πλήρους επιχειρησιακής αξιοποίησης των δράσεων στην καθημερινή λειτουργία των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και λοιπής Γενικής Κυβέρνησης. Το πληροφοριακό σύστημα της Κεντρικής Διοίκησης αποτελεί τη μετεξέλιξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ), το οποίο θα επεκταθεί ως προς τις λειτουργίες του και θα αναβαθμιστεί τεχνολογικά, ώστε να καλύψει τις ανάγκες χρηματοοικονομικής και δημοσιονομικής διαχείρισης της Κεντρικής Διοίκησης υλοποιώντας τελικά το Κεντρικό και Ενιαίο Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Gov ERP). Το έργο θα προσδώσει νέες δυνατότητες στη Δημοσιονομική Διαχείριση και θα περιλαμβάνει κυρίως δράσεις που αφορούν στην Κεντρική Διοίκηση και έχουν ως κύριο σκοπό να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες κατάρτισης, εκτέλεσης και πληρωμών του Προϋπολογισμού, το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Μεσοπροθέσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), καθώς και τις διαδικασίες Λογιστικής, Προμηθειών και Αναφορών. Θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, την πλήρη παρακολούθηση των Παγίων του Ελληνικού Δημοσίου, τη νέα διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Επιδόσεων βασισμένη σε δείκτες απόδοσης προγραμμάτων (Performance Budgeting). Σχετικά με τη λειτουργία του Θησαυροφυλακίου θα ενσωματώσει το μητρώο λογαριασμών Θησαυροφυλακίου και το μηχανισμό διαχείρισης/ πρόβλεψης ταμειακών ροών και της θέσης των ταμειακών διαθεσίμων και βελτιώσεις στην εφαρμογή Δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε Ιδιώτες και Επιχειρήσεις, η ολοκλήρωσή της με το μητρώο χρηματοοικονομικών κινδύνων και η αναγνώριση χρηματοοικονομικών προβλέψεων. Θα περιλαμβάνει ακόμη και την ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης με χρήση κοινής κωδικοποίησης/ κατηγοριοποίησης αγαθών και υπηρεσιών. Όσον αφορά τη λογιστική, θα υλοποιήσει την εφαρμογή λογιστικής πλήρους δεδουλευμένης βάσης (accrual basis), σύμφωνα με το ΠΔ 54/2018 και βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων Λογιστικών Προτύπων για το Δημόσιο Τομέα (όπως τα IPSAS). Το νέο σύστημα θα αναπτυχθεί πάνω στην αρχή ενός ενιαίου συστήματος ERP, κοινού για όλη την οντότητα αναφοράς Κεντρική Διοίκηση, διανεμημένου σε όλες τις ΓΔΟΥ και τις οικονομικές υπηρεσίες αποκεντρωμένων φορέων και Ανεξάρτητων Αρχών. Το έργο περιλαμβάνει επίσης δράσεις που αφορούν τους λοιπούς φορείς Γενικής Κυβέρνησης με στόχο να επεκτείνουν το μηχανισμό συλλογής και επεξεργασίας οικονομικών στοιχείων (προϋπολογιστικών και απολογιστικών),για την παραγωγή ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, την υποστήριξή τους για τη μετάβαση στη νέα λογιστική, τη παρακολούθηση των ενδοκυβερνητικών συναλλαγών, την ανάπτυξη μηχανισμού για την παρακολούθηση / πρόβλεψη των ταμειακών ροών και την παρακολούθ

Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ