1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Το έργο αφορά την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και την τεχνολογική αναβάθμιση της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΒΔΔΗΣΥ) που τηρεί η ΕΑΑΔΗΣΥ. Το έργο θα συμβάλει στην ανάπτυξη και προαγωγή της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής και δράσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικών συναλλαγών προς τους συναλλασσόμενους με την Αρχή. Το έργο θα υλοποιηθεί στην κατεύθυνση της εθνικής πύλης μιας στάσης για τις δημόσιες συμβάσεις, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση στις κατευθυντήριες οδηγίες, γνώμες και συμβουλές της Αρχής, στα μητρώα, στο νομοθετικό πλαίσιο, στη νομολογία, στις δράσεις επαγγελματοποίησης και στα στατιστικά στοιχεία, με τρόπο διαφανή, εύκολο και λειτουργικό, παρέχοντας συνεχή ανατροφοδότηση και επικαιροποίηση του περιεχομένου. Βασική πτυχή του έργου θα αποτελέσει η αναβάθμιση και αξιοποίηση του Business Intelligence του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων αρμόδιων φορέων, όπως της ΕΑΑΔΗΣΥ για τους σκοπούς της ΕΒΔΔΗΣΥ αλλά και των Εθνικών Κεντρικών Αρχών Αγορών του τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, όσον αφορά σχετικά στατιστικά στοιχεία και επιτελική πληροφόρηση. Ειδικότερα, θα επιτραπεί η ενσωμάτωση δεδομένων από υφιστάμενα τρίτα συστήματα σε ένα ενιαίο ευφυές μητρώο δημοσίων συμβάσεων με εφαρμογή ανοικτών προτύπων δεδομένων συμβάσεων (OCDS, eProcurement Ontology) και θα αναπτυχθούν τα κατάλληλα ΙΤ εργαλεία που θα επιτρέπουν την άμεση δημιουργία αναφορών και στατιστικών απεικονίσεων, συμπεριλαμβανομένων λύσεων επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης για την αποτελεσματική παρακολούθηση των δημοσίων συμβάσεων. Με βάση τα ανωτέρω θα διατίθεται η δυνατότητα παροχής ανοικτών δεδομένων (open data) μέσω κατάλληλων εφαρμογών (APIs) και θα διευκολύνεται η ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας εφαρμόζοντας το πρότυπο της «Αρχής Άπαξ»

Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ