1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδικασίας πιστοποίησης εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων – πλατφορμών υποβολής προσφορών του τομέα Δημοσίων Συμβάσεων

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Από την έναρξη ισχύος του ν. 4412/2016 και μέχρι σήμερα, συνολικά πέντε (5) αναθέτοντες φορείς (ανώνυμες εταιρείες του δημόσιου τομέα), αξιοποιώντας τα προβλεπόμενα στην παρ. 11 του αρ. 258 του ως άνωθι νόμου, έχουν παρεκκλίνει από την υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τη μη υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ για τη διενέργεια συνοπτικών διαγωνισμών, έχουν οδηγήσει στη δημιουργία μιας νέας αναδυόμενης αγοράς στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων που ξεπερνά το 1δις €. Επομένως κρίνεται πλέον απαραίτητη η σχεδίαση και εφαρμογή μιας νέας διαδικασίας πιστοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων / πλατφορμών υποβολής προσφορών που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά, ώστε να επιτυγχάνονται κατ’ ελάχιστον τα εξής: α) η διασφάλιση της συμμόρφωσης με την εθνική νομοθεσία, ιδίως με τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων, διαδικασία συνεχής, καθώς αυτή η νομοθεσία εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, β) η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις βέλτιστες πρακτικές των οδηγιών της ΕΕ και όλων των εθνικών απαιτήσεων που σχετίζονται με τη σύσταση και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, γ) η προστασία των Αναθετουσών Αρχών/ Αναθετόντων Φορέων και η ελαχιστοποίηση των προβλημάτων που προκύπτουν από τη χρήση ηλεκτρονικών πλατφορμών που δεν συμμορφώνονται με όλες τις εθνικές απαιτήσεις και το απαιτούμενο επίπεδο υπηρεσιών, δ) η προστασία των Οικονομικών Φορέων έναντι ζητημάτων που αφορούν τη διαφάνεια των διαδικασιών, ε) η διασφάλιση της δυνατότητας ενός τρίτου μέρους να ελέγχει τους μηχανισμούς ασφαλείας, κάτι που οι Αναθέτουσες Αρχές μπορεί να μην είναι σε θέση να κάνουν, εξαιτίας της έλλειψης εμπειρογνωμοσύνης, στ) η καθιέρωση μιας ενιαίας προσέγγισης της εθνικής πολιτικής για τις δημόσιες συμβάσεις, η οποία θα διασφαλίζει την παραγωγή ενιαίων και δομημένων μεγάλων δεδομένων (big data), σύμφωνα με τις ανάγκες πληροφόρησης για τη μέτρηση των επιδόσεων του τομέα των δημόσιων συμβάσεων και η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά την ανάπτυξη των απαραίτητων διαλειτουργικοτήτων με ΚΗΜΔΗΣ, ΕΒΔΔΗΣΥ κ.α., ζ) η προώθηση των αλλαγών και των εξελίξεων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες με ενιαίο και θεσμοθετημένο τρόπο, η) η εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής των προτύπων και των πρακτικών διαλειτουργικότητας που υιοθετούνται συνήθως σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο και η παροχή ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την εφαρμογή τους, θ) η δημιουργία μιας διαρθρωμένης και διαφανούς διαδικασίας για νέες ηλεκτρονικές πλατφόρμες που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά, η μείωση των εμποδίων και η ενίσχυση του ανταγωνισμού και των ευκαιριών της ιδιωτικής αγοράς.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • ΓΓΠΣΔΔ
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ