1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Διασφάλιση ποιότητας κατά την υλοποίηση ΤΠΕ (QA)

μεσοπρόθεσμο προγραμματισμένο

Το έργο περιλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών επιθεωρητή ποιότητας (Quality Auditor) προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση του λογισμικού των εφαρμογών που υλοποιούνται με το ISO 25010 καθώς και των εγκεκριμένων κανονισμών ασφάλειας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών. Στο πλαίσιο του έργου θα δοθεί έμφαση στις κάτωθι θεματικές περιοχές που συμβάλλουν στη ποιοτική υλοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων: α) βιωσιμότητα πληροφοριακών συστημάτων (information system maintainability), β) ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων (information system security), γ) αξιοπιστία εφαρμογών (reliability), δ) απόδοση πληροφοριακών συστημάτων (performance), ε) αναγκαιότητα πόρων που απαιτούν τα πληροφοριακά συστήματα (resource requirement). Το παρόν έργο λειτουργεί παράλληλα με τα άλλα έργα υλοποίησης και έχει ως στόχο τη διενέργεια τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων ποιότητας, σύμφωνα με τις παραπάνω θεματικές και τις προδιαγραφές του ISO 25010 για προϊόντα λογισμικού, που θα πιστοποιούν την πορεία των εργασιών, την καταγραφή συμπερασμάτων και θα εντοπίζουν τις περιοχές παρέμβασης ή βελτίωσης κατά την υλοποίηση αλλά και την παραγωγική λειτουργία ενός πληροφοριακού συστήματος. Επίσης, το έργο αυτό θα υποστηρίξει την επιβεβαίωση της εφαρμογής των προτάσεων-υποδείξεων για τη βελτίωση της ποιότητας ανάπτυξης λογισμικού. Οι προτάσεις αυτές θα είναι μέρος των απαιτήσεων ανάπτυξης λογισμικού και αναπόσπαστο κομμάτι των μελετών εφαρμογής των άλλων έργων.

Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ