1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Μισθοδοσία

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Σήμερα ο υπολογισμός της μισθοδοσίας πραγματοποιείται από τους εκ- καθαριστές της κάθε υπηρεσίας εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις με μη κεντρικό και ενοποιημένο τρόπο. Επιπρόσθετα, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των τουλάχιστον 680.000 μισθοδοτούμενων, που ανήκουν σε 3.500 φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη για λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα σε θέματα μισθοδοσίας. Το έργο αφορά τη σχεδίαση και υλοποίηση ενός ενιαίου συστήματος μισθοδοσίας για τους δημόσιους υπαλλήλους. Συγκεκριμένα το έργο θα επιτρέψει οι μισθολογικές, ασφαλιστικές, φορολογικές και λοιπές σχετικές με τη μισθοδοσία διατάξεις να εφαρμόζονται κεντρικά από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ). Με το νέο πληροφοριακό σύστημα αναμένεται να παρέχεται σε πραγματικό χρόνο έγκαιρη πληροφόρηση στους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ κ.λπ.) καθώς και στις κεντρικές υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, το ενιαίο σύστημα μισθοδοσίας θα υπολογίζει και θα εκκαθαρίζει τη μισθοδοσία των αμειβό- μενων από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Για την υλοποίηση του έργου θα απαιτηθούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, που θα συμβάλουν στην αλλαγή νοοτροπίας αναφορικά με τον υπολογισμό και την εκκαθάριση μισθοδοσίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα θα υπάρχει ανάγκη για εμπλοκή εξειδικευμένου προσωπικού των υπηρεσιών για τη μετάπτωση δεδομένων από τα υφιστάμενα συστήματα αλλά και την προετοιμασία των στοιχείων που θα απαιτηθούν για την ανάπτυξη του συστήματος της ενιαίας μισθοδοσίας.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • ΓΓΠΣΔΔ
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ