1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Επανασχεδιασμός του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Οι σχετικοί στρατηγικοί στόχοι του ΚΗΜΔΗΣ κρίθηκε ότι χρήζουν περαιτέρω διεύρυνσης προκειμένου να συνάδουν και να υποστηρίζουν τους στρατηγικούς άξονες του τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, ήτοι: να αποτελέσει ουσιαστικά ένα και μοναδικό σύστημα δημοσιότητας και πληροφόρησης για όλα τα στάδια μιας δημόσιας σύμβασης, ήτοι να γίνεται ανάρτηση των μεταδεδομένων (metadata, και όχι αναγκαστικά και των εγγράφων) για το σύνολο εκείνων των σταδίων μίας δημόσιας σύμβασης που κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη σχετικής πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (eInvoices). Κατά μία έννοια να αποτελέσει το ΚΗΜΔΗΣ, όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, ένα σύστημα δημοσιότητας και ανοικτών δεδομένων με εξειδικευμένη και βελτιωμένη σχετική λειτουργικότητα, καθώς και να δημιουργηθεί ένα, πιο εκτεταμένο, ελληνικό αντίστοιχο του Tenders Electronic Daily (TED). να αναδειχθεί σε αξιόπιστο και έγκυρο σύστημα Ανοικτής Διακυβέρνησης που να υπηρετεί τις σχετικές αξίες: Συμμετοχή, Διαφάνεια, Λογοδοσία και Αποτελεσματικότητα να αξιοποιηθεί η σχετική καταχωρισμένη πληροφορία προκειμένου για την χάραξη πολιτικής και στρατηγικής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και ειδικότερα στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και των υποχρεώσεων της χώρας στον τομέα αυτό, και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων, τον καθορισμό και τη δημιουργία αποτελεσματικών Κεντρικών Αρχών Αγορών - ΚΑΑ (central purchasing bodies - CPBs) καθώς και το σχεδιασμό και την υλοποίηση συμφωνιών πλαίσιο (framework agreements) ή/και δυναμικών συστημάτων (dynamic purchasing systems) στο πλαίσιο συγκεντρωτικών αγορών να εξελιχθεί σε κεντρικό σημείο αναφοράς για τους Οικονομικούς Φορείς με τη διαφανή πρόσβαση σε στοιχεία και λεπτομέρειες συναφθέντων δημοσίων συμβάσεων, την εύκολη και αξιόπιστη αναζήτηση ευκαιριών σύναψης δημοσίων συμβάσεων καθώς και την δυνατότητα έγκυρου και έγκαιρου προγραμματισμού της αγοράς να συμβάλλει στη μείωση των διοικητικών βαρών των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων καθώς και των οικονομικών φορέων, ως πηγή πρωτογενών στοιχείων και την αυτοματοποιημένη συλλογή στατιστικών στοιχείων που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή/και για άλλους σκοπούς- Ως εκ τούτου κρίνεται ότι απαιτείται η πλήρης επιχειρησιακή και τεχνική αναμόρφωση (business process and technical re-engineering) του ΚΗΜΔΗΣ που θα πρέπει να περιλαμβάνει κατά την άποψη μας: τον ανασχεδιασμό του γραφικού περιβάλλοντος διεπαφής του χρήστη (Graphical User Interface - GUI redesign), την αποτύπωση στοιχείων (πεδίων) για την εξαγωγή δεικτών (Key Performance Indicators - KPIs) στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων (όσον αφορά π.χ. audit/monitoring/coordination/central purchasing/corruption schemes κ.α.), χρήση νέου μοντέλου δεδομένων (data model) που να συνάδει με διεθνή πρότυπα και πρακτικές, π.χ. eProcurement Ontology και eForms EDM της ΕΕ (για το νέο σχεδιασμό), Open Contracting Data Standard (OCDS) για την αξιοποίηση των παλαιών δεδομένων, εξέλιξη του ΚΗΜΔΗΣ σε διαδικτυακή εφαρμογή δομημένων και διασυνδεδεμένων ανοικτών δεδομένων (5* Linked Open Data), αυτοματοποιημένη παραγωγή αναφορών και στατιστικών στοιχείων για τις ανάγκες της Διακυβέρνησης των Δημοσίων Συμβάσεων και τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων προς την ΕΕ, δημιουργία διαλειτουργικοτήτων με την υλοποίηση σχετικού API (Application Programming Interface), Διευθέτηση ζητημάτων που σχετίζονται με το ΔΙΑΥΓΕΙΑ: Αντιμετώπιση του ζητήματος των τεσσάρων κοινών αναρτητέων πράξεων είτε μέσω διαλειτουργικότητας είτε με κατάργηση των σχετικών διπλοαναρτήσεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η διαχείριση των στοιχείων αναφοράς που αφορούν χρήστες, υπηρεσιακές μονάδες, ΑΑ και ΑΦ και υπογράφοντες δεν γίνεται εγγενώς στο ΚΗΜΔΗΣ και υπάρχει εξάρτηση από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Σταδιακή υλοποίηση σχετικών διαλειτουργικοτήτων καθώς και σταδιακή σύγκλιση (system integration) των ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ σε ένα ενιαίο σύστημα: Δημιουργία ενός συστήματος αντίστοιχο/ανάλογο του SIMAP (TED -eNotices - eSenders). Δημιουργία πρωτογενούς αναρτητέας πληροφορίας ή/και εγγράφου μίας πράξης εντός του ΕΣΗΔΗΣ.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • ΓΓΠΣΔΔ
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ