1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Βελτίωση της ποιότητας, της διαλειτουργικότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα που αφορούν την υγεία

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Παρά το σημαντικό τους ρόλο, τα δεδομένα που συγκεντρώνει ο τομέας της υγείας δεν είναι εύκολα προσβάσιμα, λόγω του ότι τα συστήματα που τηρούν τηv πληροφορία δεν διαλειτουργούν και παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις, η ποιότητα τους δεν επιτρέπει την αποτελεσματική χρήση τους. Αυτό επιβάλλεται να αλλάξει με την εισαγωγή στοχοθετημένων οριζόντιων πρωτοβουλιών στον τομέα της υγείας: - Η υλοποίηση του εθνικού πλαισίου διαλειτουργικότητας για την Υγεία. Μέσω αυτού θα παρέχεται αποτελεσματική διακυβέρνηση της διαλειτουργικότητας στον τομέα της υγείας, επιδιώκοντας, για την υιοθέτηση και εφαρμογή προτύπων, την εισαγωγή μιας ενιαίας αρχιτεκτονικής συστημάτων για τη διαλειτουργικότητα καθώς και την τυποποίηση των ροών πληροφορίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με τυπικές μελέτες περίπτωσης στο χώρο της υγείας. - Η βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων του τομέα, η οποία θα επιτευχθεί αξιοποιώντας τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των μητρώων και των βάσεων δεδομένων στο χώρο της υγείας, χρησιμοποιώντας διαδεδομένα πρότυπα και ενιαίες κωδικοποιήσεις.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Υγείας
Τελευταία τροποποίηση
25/12/2022

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ