1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Επανασχεδιασμός του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ), το οποίο υποστηρίζει τις ηλεκτρονικές διαδικασίες προγραμματισμού, δημοσιότητας, ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων για την προμήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών και την κατασκευή δημοσίων έργων των Αναθετουσών Αρχών και Αναθετόντων Φορέων, ήτοι του συνόλου των υπηρεσιών, φορέων και νομικών προσώπων του στενότερου αλλά και ευρύτερου Ελληνικού Δημοσίου. Το ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ δύναται, μεταξύ άλλων, να υποστηρίξει την ενεργοποίηση σχετικών διατάξεων ή/και την ουσιαστική υλοποίηση και υποστήριξη των νέων στρατηγικών και επιχειρησιακών διαδικασιών στον τομέα των Δημοσίων Συβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα, όπως:
Πίνακας Προγραμματισμού Δημοσίων Συμβάσεων σε αναλογία με τα καταργηθέντα ΕΠΠ και ΠΠΥΦΥ που είχαν υλοποιηθεί και λειτουργήσει μέσω ΕΣΗΔΗΣ
Ηλεκτρονική Σύνταξη, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, τεύχους διακήρυξης στη βάση σχετικών πρότυπων ή υποδειγμάτων ηλεκτρονικών τευχών διακήρυξης που θα πρέπει να εκδοθούν από την ΕΑΑΔΗΣΥ
Ηλεκτρονική Σύνταξη, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, συμφωνητικού σύμβασης στη βάση σχετικών πρότυπων ή υποδειγμάτων συμφωνητικών που θα πρέπει να εκδοθούν από την ΕΑΑΔΗΣΥ
Ηλεκτρονική Εκτέλεση και Παρακολούθηση Σύμβασης / Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών Δημόσιας Σύμβασης μέσω ΕΣΗΔΗΣ
Μητρώο Οικονομικών Φορέων Προμήθειας Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών στο ΕΣΗΔΗΣ
Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι (eCatalogues)
Σύστημα Ειδοποίησης Οικονομικών Φορέων για επιχειρηματικές ευκαιρίες με τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων.

Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ