1. Αρχική
  2. /
  3. Υγεία & Αξιοπρεπής Διαβίωση

Ολοκλήρωση του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αντικείμενο έργου

Ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας (ΑΗΦΥ) στοχεύει να αποτελεσεί την πληροφορική υποδομή που θα τροφοδοτείται για το σύνολο των δεδομένων υγείας του πολίτη από όλες τις δυνατές πηγές παραγωγής και αποθήκευσής τους, με στόχο να αποτελεί μια έγκυρη πηγή δεδομένων υγείας. Για το λόγο αυτό ο ΑΗΦΥ θα υποστηρίζει ανοιχτή αρχιτεκτονική διαλειτουργικότητας, που θα βασίζεται στο εθνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας ηλεκτρονικής υγείας, παρέχοντας ένα κοινό πλαίσιο υποδομών και προδιαγραφών για όλους. Τεχνολογικά θα υποστηρίζει τη λειτουργία προγραμματιστικών διεπαφών (ΑΡΙs) με τις υποδομές των μονάδων υγειονομικής περίθαλψης για την ανταλλαγή κλινικών εγγράφων, τη λήψη αποτελεσμάτων εργαστηριακών εξετάσεων από διαγνωστικά κέντρα καθώς και τη διαλειτουργικότητα με το αποθετήριο ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων «Κνωσός» και με τρίτα συστήματα. 

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • Υπουργείο Υγείας

Εκτιμώμενα οφέλη

Στον ΑΗΦΥ θα τηρούνται το συνοπτικό ιστορικό υγείας, σύμφωνα με το πρότυπο του international patient summary (EN17269), ένα αποθετήριο εγγράφων που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξιτήρια των νοσοκομείων, τα αποτελέσματα εργαστηριακών και ακτινοδιαγνωστικών εξετάσεων καθώς και τις εκτελεσμένες ιατρικές συνταγές φαρμάκου. Παράλληλα, μέσω του ΑΗΦΥ θα διασφαλίζεται η πρόσβαση σε αναλυτικά δεδομένα περιστατικών υγείας (έγγραφα, πορίσματα, ιατρικές εικόνες). 

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ