1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ενιαίο κεντρικό σύστημα διοικητικής πληροφόρησης και υποστήριξης της λήψης αποφάσεων

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Το Έργο αφορά στην ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος που θα επιτρέπει την παρακολούθηση της λειτουργίας, δομής και της διαχείρισης πόρων της δημόσιας διοίκησης, την καλύτερη διαχείριση και αξιοποίηση μαζικών δεδομένων δημοσίου και βασικών μητρώων (big data), και τη διασύνδεση των δεδομένων με στόχο τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας λήψης στρατηγικών αποφάσεων. Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη παρακολούθησης της λειτουργίας και της δράσης των φορέων, καθώς και η υποστήριξη της λήψης αποφάσεων. Η λύση θα περιλαμβάνει:
● Τη δημιουργία κεντρικού συστήματος για την καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων του Δημοσίου (όπως Διαύγεια, ΕΣΗΔΗΣ, ΕΛΣΤΑΤ, Ενιαία Αρχή Πληρωμών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κλπ.), μέσω της συγκέντρωσης, επεξεργασίας και οπτικοποίησης (data visualisations) για την καλύτερη δυνατή διάθεση αυτών προς το ευρύ κοινό
● Διακριτό υποσύστημα, που θα είναι προσβάσιμο μόνο από τους αρμόδιους φορείς, για περαιτέρω αξιοποίηση και εξαγωγή εξειδικευμένων αναφορών, με σκοπό την παρακολούθηση της δομής, λειτουργίας και δράσης της δημόσιας διοίκησης, των δαπανών και των προμηθειών και την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ