1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ψηφιοποίηση Διαχρονικού Αρχείου Αεροφωτογραφιών της ΓΥΣ - Ανάπτυξη και Παροχή Υπηρεσιών

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Σκοπός του έργου είναι η ψηφιοποίηση, αρχειοθέτηση, καταλογοποίηση και δημιουργία μεταδεδομένων για το σύνολο του διαχρονικού αρχείου αεροφωτογραφιών (Α/Φ) της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (ΓΥΣ), αφενός για τη διάσωσή του και αφετέρου για τη βελτιστοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει η ΓΥΣ στο κοινό. Πιο συγκεκριμένα, οι Α/Φ, αφού συντηρηθούν, θα σαρωθούν, θα οργανωθούν σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS), όπου ο τελικός χρήστης θα έχει τη δυνατότητα επιλογής τους, ενώ ο εσωτερικός χρήστης της ΓΥΣ θα έχει επιπλέον τη δυνατότητα θέασης των Α/Φ. Στην επίτευξη του στόχου αυτού, η υποδομή του προς υλοποίηση συστήματος θα εναρμονίζεται με την Κοινοτική Οδηγία 2007/2/ΕΚ INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) και την εθνική νομοθεσία που αφορά τη δημιουργία της εθνικής υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών και την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την ανωτέρω οδηγία.

Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ