1. Αρχικη
  2. /
  3. Κατάλογος Έργων
  4. /

Ηλεκτρονικά Καταστήματα (eShops) και Αγορές (eMarketplaces) στις Δημόσιες Συμβάσεις

μεσοπρόθεσμο σε εξέλιξη

Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση πιλοτικής πλατφόρμας για τη χρήση Ηλεκτρονικών Καταλόγων (eCatalogues) μέσω του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, με ειδικότερο στόχο την ευρύτερη εφαρμογή και χρήση σχετικών τεχνικών και εργαλείων συγκεντρωτικών αγορών που προσφέρει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, όπως Συμφωνίες Πλαίσιο (framework agreements) ή Δυναμικά Συστήματα Αγορών (dynamic purchasing systems), που σε συνδυασμό με τη χρήση του εργαλείου των ηλεκτρονικών καταλόγων επιτρέπει τη δημιουργία Ηλεκτρονικών Καταστημάτων (eShops) ή/και Ηλεκτρονικών Αγορών (eMarketplaces) Δημοσίων Συμβάσεων. Μέσω της μεταφοράς σχετικής τεχνογνωσίας από την Ομοσπονδιακή Κεντρική Αρχή Αγορών της Αυστρίας (BBG GmbH), στο πλαίσιο έργου Τεχνικής Βοήθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη, επιδιώκεται η αναμόρφωση των σχετικών διαδικασιών στην Ελλάδα καθώς και η διαμόρφωση κατάλληλης τεχνικής παραγωγικής λύσης προκειμένου για την αποτελεσματική εφαρμογή Ηλεκτρονικών Καταλόγων στις Δημόσιες Συμβάσεις σε εθνικό επίπεδο. Η σχεδιαζόμενη πλατφόρμα για την εφαρμογή Ηλεκτρονικών Καταλόγων (eCatalogues) στις Δημόσιες Συμβάσεις αναμένεται να έχει σημαντικό και ευρύ αντίκτυπο όσον αφορά τη μείωση των διοικητικών βαρών και την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών, τόσο στο στάδιο πριν την ανάθεση (pre-award / διαγωνιστικές διαδικασίες) όσο και στο στάδιο μετά την ανάθεση μίας Δημόσιας Σύμβασης (post-award phase / εκτέλεση σύμβασης), επηρεάζοντας το σύνολο των εμπλεκομένων στις Δημόσιες Συμβάσεις φορέων, όπως Οικονομικούς Φορείς, Εθνικές Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές, Κεντρικές Αρχές Αγορών καθώς και αποκεντρωμένες/επιμέρους Αναθέτουσες Αρχές σε διαφορετικά επίπεδα (κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό). Επισημαίνεται επίσης, ότι η δημιουργία Ηλεκτρονικών Καταλόγων αποτελεί μία από τις δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Public Procurement Action Plan) με σημαντικότατα αναμενόμενα οφέλη, όπως ενδεικτικά: Αύξηση της συμμετοχής και διευκόλυνση της πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε δημόσιους διαγωνισμούς Δημιουργία οικονομιών κλίμακας και μείωση της γραφειοκρατίας, τόσο για το δημόσιο τομέα όσο και για τις επιχειρήσεις Αλλαγή νοοτροπίας στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων Πρόληψη πραγματοποίησης αγορών εκτός εγκεκριμένων καναλιών προμηθειών Καθιέρωση ενός υψηλού ποιοτικού προτύπου ηλεκτρονικών καταλόγων αγαθών και υπηρεσιών με βάση τη χρήση κοινών ελάχιστων τεχνικών προδιαγραφών και κανόνων Εξορθολογισμός των διαδικασιών προμηθειών Βελτίωση της διαφάνειας μέσω της συμμόρφωσης και της παρακολούθησης των συναλλαγών των αγορών Βελτίωση των δημόσιων δαπανών.

Εμπλεκόμενοι Φορείς

  • ΓΓΠΣΔΔ
Τελευταία τροποποίηση
01/12/2023

Μοιραστείτε την ιδέα σας και συμβάλετε στην ετήσια επικαιροποίηση της βίβλου

Θεωρείτε χρήσιμο αυτό το έργο;

Σας ευχαριστούμε πολύ